vad_vi_gor/vatten_och_fiske/fiske
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/vattenbanner.jpg
 

Friska fiskstammar och hållbart fiske

Fiske måste vara ekologiskt hållbart. Det innebär att fiskbestånden inte får överutnyttjas och att skonsamma fiskeredskap bör användas.

Ett problem inom fiskesektorn är att fisket delvis riktas till hotade arter och stammar, exempelvis vild lax och öring. Det är dags för konsumenterna att hjälpa till med att styra fisket i rätt riktning. Den fisk ingen köper fiskas inte heller. Undvik att äta fisk som fraktats runt jorden som djupfrysta klumpar. Välj i stället närfångad och lokalt processerad fisk. Braxen och abborre är bättre alternativ än lax och öring. Rovfiskstammarna är överutnyttjade och måste ges en möjlighet att återhämta sig för att hela ekosystemet inte skall påverkas.

Den ekonomiska betydelsen av kustfisket har länge minskat, men fortfarande är det en viktig näring i den finländska skärgården. Samtidigt är fritidsfiske en populär hobby. Fisk är läckert och hälsosamt. Natur och Miljö sprider på forskning baserad kunskap om ekologiskt hållbart fiske.

Inom fiskenäringen i Finland har man aktivt motarbetat hållbar förvaltning av sälar och skarvar. Sälarna får ofta skulden för att laxstammarna är svaga, men historiskt sett är sälstammarna i dag mycket små. Natur och Miljö betonar vikten av sälsäkra fiskeredskap och hoppas på satsningar på nya tekniska lösningar för att skydda fiskebragder mot sälar. Innovationer på detta område kunde ha stor exportpotential.

Natur och Miljö har länge arbetat för att muddringar skall regleras striktare. Muddring av grunda havsvikar utgör ett allvarligt hot mot de fiskbestånd som yrkesfiskarna utnyttjar. Vikarna är viktiga för fiskarnas naturliga reproduktion. De negativa effekterna har redan påvisats i liten skala, men en mer omfattande analys av hela kustregionen saknas ännu.

Inom fisket förekommer många problem. Utplantering av odlade fiskar som kan blanda sig med naturliga stammar utgör ett
hot mot fiskstammarnas genetiska mångfald. Ett annat problem är bifångster av fåglar, sälar, tumlare och hotade fiskarter. Fiskodling är ett lokalt hot mot vattenkvaliteten i kustområdena.

Natur och Miljö arbetar bl.a. för att:

  • Områden som är viktiga för fiskarnas reproduktion skyddas inom ramen för områdesplanering i kustzonen.
  • Fisketrycket på hotade stammar så som vild Östersjölax och genetiskt unika öringsbestånd minskar.
  • fiskekvoter balanseras enligt vetenskaplig fakta
  • Fiskarnas vandringsleder och reproduktionsområden restaureras.
  • Förvaltningen av sälstammarna säkrar livskraft iga stammar för hela Östersjöns del.
  • utveckling av sälsäkra laxfällor fortsätter
  • mängden oönskad bifångst sjunker
  • Efterfrågan på vild fisk från inhemska sjöar och Östersjön ökar.