vad_vi_gor/skog_och_mark/myrar_och_torvtakt
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/755_120_troska.jpg
 

De tusen myrarnas land


Myr är per definition är våtmark med torvbildning. Underlaget är så fuktigt att de döda växterna på grund av syrebrist inte kommer åt att förmultna utan bildar torv istället. Detta kan ske antingen genom att ett vattendrag växer igen eller genom försumpning. Finlands flacka yta och fuktiga kyliga klimat är optimala för myrbildning.

Ursprungligen har myrarna utgjort en tredjedel av Finlands landareal. I dag är bara 1/8 av landarealen (ca 4 miljoner ha) outdikade myrar, den övervägande majoriteten i Lappland. Största delen av torvmarkerna i Svenskfinland har dikats. På Sydkusten är andelen dikade torvmarker 68 % och i Österbotten hela 80 %.

Myrarna har utdikats främst för skogsbrukets räkning. Då myren torkar ökar områdets virkesproduktion. Myrar har också omvandlats till åker. 1,2% av de kvarvarande myrarna används eller har använts till torvtäkt.

Natur och Miljö anser att

  • torvtäkt och torvförbränning borde avvecklas eftersom torvförbränningen frigör enorma mängder bundet kol och dess inverkan på klimatet motsvarar effekterna av andra fossila bränslen. Dessutom förstör torvtäkten myrarnas naturvärden och rekreationsvärden och omintetgör ekosystemtjänster såsom bärplockning.
  • Inga nya torvtäktslov borde ges.
  • Myrmarker nära naturtillstånd borde restaureras.
  • Extra skyddsvärda myrmarkstyper borde återställas även om dikningen orsakat stora förändringar i myrmarken.

källor: luonnontila.fi, miljöministeriet, Skogs- och miljörapporten för kustens skogscentral 2007