vi_publicerar/utlatanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Gullpudra.jpg

Artiklar i Finlands Natur

Så beräknas belastningen

22.12.2014 kl. 12:40

Stoppa klimatorättvisan

05.12.2014 kl. 11:02

Klimatförändringen märks i Bhutan

05.12.2014 kl. 10:58

Dags att ro klimatavtalet iland

05.12.2014 kl. 10:54

Kommunala avlopp under lupp

05.12.2014 kl. 11:00

Utlåtande om förslag till komplettering av nätverket Natura 2000

04.05.2009 kl. 13:07
Till: Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet

Hänvisning: YM1/500/2009
Natur och Miljö har bekantat sig med miljöministeriets förslag till komplettering av nätverket Natura 2000 och vill som sin åsikt framföra följande:

Miljöministeriets förslag är väl motiverat. Samtliga områden kompletterar på ett värdefullt sätt det nuvarande Natura 2000-nätverket. Natur och Miljö anser, att beslut i frågan kan och bör fattas utan dröjsmål på basen av det föreliggande förslaget.

Gällande Långviken i Väståboland (f.d. Korpo) vill Natur och Miljö understryka att det inte föreligger några naturvetenskapliga orsaker att utelämna området från Natura 2000-nätverket. Långviken är en representant för naturtypen Smala havsvikar och boreal Östersjökust. Med beaktande av områdets geografiska läge och goda naturtillstånd är det klart, att området borde anslutas till nätverket samt skyddas mot bl.a. muddringar.

Natur och Miljö anser, att Natura 2000-nätverket ännu efter de nu föreslagna kompletteringarna är otillräckligt. Nya naturvetenskapliga fakta i bl.a. utredningen on hotade naturtyper, visar på brister i det nuvarande naturskyddet. Gällande förslaget till nya SCI-områden framgår inte av beredningen huruvida potentiella områden har utretts även inom landskapet Åland.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare