vi_publicerar/utlatanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg

Artiklar i Finlands Natur

Så beräknas belastningen

22.12.2014 kl. 12:40

Stoppa klimatorättvisan

05.12.2014 kl. 11:02

Klimatförändringen märks i Bhutan

05.12.2014 kl. 10:58

Dags att ro klimatavtalet iland

05.12.2014 kl. 10:54

Kommunala avlopp under lupp

05.12.2014 kl. 11:00

Anmärkning om MKB-program för torvutvinningsprojektet på Röjsjöområdet

11.08.2009 kl. 11:24
Till Nylands miljöcentral PB 36 00521 Helsingfors

Hänvisning: Kungörelse om bedömningsprogrammet 6.5.2009

Natur och Miljö har bekantat sig med programmet för bedömning av miljökonsekvenser för torvutvinningsprojektet på Röjsjöområdet (Pöyry, April 2009) och vill som sin åsikt framföra följande:

0+ alternativ bör granskas

Enligt MKB-programmet skulle tre olika alternativ för torvutvinning samt ett nollalternativ granskas. Nollalternativet skulle innebära, att området skulle vara i skogsbruksanvändning.

Natur och Miljö anser, att MKB:n därtill borde omfatta ett noll+ alternativ, som skulle omfatta återställande av myrmarksnaturen. Röjsjömyren är till sin storlek mycket omfattande ur ett regionalt perspektiv. Enligt de naturinventeringar, som MKB-programmet hänvisar till har myrnaturen förändrats på grund av dikningar. Hur långt denna process har framskridit framgår inte ur programmet. I Finland och på många andra håll pågår forskning kring återställande av naturvärden på myrmarker. Efter återställande kunde Röjsjö blir ett värdefullt komplement till skyddade myrar på sydkusten och på så sätt bidra till att bevara den hotade myrnaturen (Raunio m.fl. 2008).

Analys av projektets inverkan på vattendragens ekologiska status

Torvtäkt kan ha betydande negativa konsekvenser för recipienters vattenkvalitet. Enligt lagen om vattenvårdsförvaltning (1299/2004) är målsättningen, att vattendragens tillstånd inte försämras och att de uppnår god ekologisk status år 2015. I syfte att uppnå detta mål utarbetas regionala förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Natur och Miljö anser, att projektets konsekvenser för vattendrag bör analyseras med avseende på åtminstone alla de parametrar som beaktas vid klassificering av vattendragens status enligt lagen om vattenvårdsförvaltning. Vid sidan av kemiska parametrar bör bl.a. projektets inverkan på makrofyter, bottenfauna och fisk bedömas noggrant.


Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare