vi_publicerar/utlatanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Varskedand(1).jpg

Artiklar i Finlands Natur

Så beräknas belastningen

22.12.2014 kl. 12:40

Stoppa klimatorättvisan

05.12.2014 kl. 11:02

Klimatförändringen märks i Bhutan

05.12.2014 kl. 10:58

Dags att ro klimatavtalet iland

05.12.2014 kl. 10:54

Kommunala avlopp under lupp

05.12.2014 kl. 11:00

Synpunkter på ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för anläggande av gasledningen mellan Ryssland och Tyskland på Finlands ekonomiska zon samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

22.12.2009 kl. 15:30
Hänvisning LSY-2009-Y-155

Natur och Miljö har bekantat sig med ansökan av Nord Stream AG om anläggande av en gasledning mellan Ryssland och Tyskland på Finlands ekonomiska zon och vill som sin åsikt framföra följande:

Natur och Miljö bedömer, med hänvisning till Nylands miljöcentrals utlåtande om MKB-rapporten (UUS-2006-R-32-531), att byggandet av gasledningen skulle ha betydande negativa konsekvenser för Finska vikens tillstånd. Byggandet kommer att frigöra betydande mängder näringsämnen och miljögifter från sedimenten till vattenmassan. Med beaktande av den redan nu alltför stora belastningen från andra källor, kan inte gasledningsprojektet genomföras utan att betydande olägenhet uppstår för vattennaturen. Natur och Miljö anser sålunda, att vattenlagens 2 kap 5 § kan tillämpas på behandlingen av ansökan.

Natur och Miljö anser, att projektet inte medför någon betydelsefull nytta för vattennaturen i Finska viken. Målsättningen med projektet är att transportera fossil gas för energianvändning i Centraleuropa. Byggandet av gasröret kommer att medföra en ökning av konsumtionen av fossil naturgas, vilket ger upphov till klimatstörande utsläpp. Det ligger således inte i det allmänna intresset att gasledningen byggs.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare