vi_publicerar/utlatanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg

Artiklar i Finlands Natur

Så beräknas belastningen

22.12.2014 kl. 12:40

Stoppa klimatorättvisan

05.12.2014 kl. 11:02

Klimatförändringen märks i Bhutan

05.12.2014 kl. 10:58

Dags att ro klimatavtalet iland

05.12.2014 kl. 10:54

Kommunala avlopp under lupp

05.12.2014 kl. 11:00

Utlåtande: Arbetsgruppsbetänkandet ”Työryhmän ehdotus tuulivoimarakentamisen ohjeistukseksi”

21.06.2011 kl. 10:57
Till miljöministeriet hänvisning YM047:00/2010

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö välkomnar miljöministeriets initiativ att förnya anvisningarna gällande planering av vindkraft. Uppdateringen görs i sista stund, eftersom en mängd för finländska förhållanden stora vindkraftsprojekt har lanserats under de senaste åren. Vindkraften kan redan inom en nära framtid utvecklas till en betydande, miljöanpassad elproduktionsform i Finland. Den nuvarande målsättningen om 2000 MW vindkraftskapacitet till år 2020 kan ses som en början på denna utveckling.

För att vindkraftens stora potential skall kunna realiseras måste vindkraftens acceptans öka, vilket förutsätter bland annat omsorgsfull planering och konsekvensbedömning. I rapporten konstateras helt riktigt att placeringen är avgörande för vindkraftverkens miljöpåverkan. Samhället bör ställa upp tydliga ramar för beslutsfattande gällande vindkraftens placering men samtidigt undvika att skapa hinder för allt ekonomiskt ändamålsenligt vindkraftsutnyttjande.

Ministerieanvisningars roll i miljöstyrning

Även om Natur och Miljö ser det som viktigt att klargöra praxis för planering av vindkraft, vill förbundet påminna om att anvisningar godkända på ministerienivå endast kan anses vara riktgivande gällande exempelvis tolkning av lagstiftning. Natur och Miljö efterlyser en starkare fokusering på förbättring av den egentliga lagstiftningen.

Vägning av olika former av miljöpåverkan

Landskapsskydd behandlas synnerligen utförligt i arbetsgruppens förslag. Natur och Miljö välkomnar den föreslagna starkare systematiken i bedömningen av vindkraftens inverkan på landskapet. Värdering av landskap är i högre grad kulturellt betingad än värdering av ekologiska förändringar. Natur och Miljö anser därför att det är väldigt svårt att på nationell nivå skapa entydiga normer för vilka landskapsmässiga förändringar som kan accepteras för vindkraftens del, i synnerhet som landskapseffekterna inte kan anses vara oåterkalleliga. Förbundet betonar därför vikten av att dessa frågor vägs in i demokratiskt beslutsfattande i gällande landskaps-, general- och detaljplaner.

Förhållandevis större fokus bör enligt Natur och Miljö fästas vid att mera mångsidigt analysera vindkraftens ekologiska effekter. Gällande effekterna för bl.a. fåglar, fladdermöss och mångfalden av naturtyper finns uppenbara brister i arbetsgruppens förslag.

Detaljerade kommentarer

Avsnitt 1, Arbetsgruppens centrala förslag

Detta avsnitt innehåller flera starka och viktiga tolkningar av ikraftvarande lagstiftning, som mera neutralt presenteras i senare avsnitt. Natur och Miljö upplever att denna disposition är problematisk. Det vore tydligare med en ren tematisk indelning där 1) lagstiftning och praxis, 2) arbetsgruppens olika argument samt 3) arbetsgruppens förslag till anvisningar skulle utgöra helheter.

Arbetsgruppen tar bland annat ställning till vilka områden som kan anses olämpliga för vindkraft. I detta sammanhang efterlyser Natur och Miljö betydligt grundligare motiveringar till varför exempelvis nationellt värdefulla fågelområden (FINIBA) inte ingår i listan. Ett annat exempel är de sammantagna effekterna av flera olika vindkraftsprojekt. I avsnitt 4.11 belyser arbetsgruppen problemen med nuvarande praxis, men presenterar inte några konkreta förslag till åtgärder.

Avsnitt 2, Relevant lagstiftning

Presentationen av den lagsstiftning som styr planering av vindkraft är heltäckande och i huvudsak förtjänstfull. En dylik sammanställning är till stor nytta för olika intressenter, särskilt enskilda medborgare som vill få sin röst hörd i beslutsfattande.

Miljötillståndsförfarandet, som presenteras i avsnitt 2.3, ger viktiga verktyg för förebyggande av vindkraftens negativa miljöeffekter. I tillståndsvillkor kan exempelvis ingå krav på driftstopp under perioder som är kritiska för fladdermössens migration. Natur och Miljö anser, att dylika krav även kunde ingå i detaljplanernas planbestämmelser.

Natur och Miljö anser, att avsnitt 2.4, som presenterar naturvårdslagen, är onödigt försiktigt formulerat. Från naturvårdslagen kan dock härledas frågor som exempelvis hur vindkraft påverkar skydd av hotade naturtyper eller fragmentering av livsmiljöer.

Avsnitt 3, Vindkraftens inverkan på miljön

Natur och Miljö anser att landskapseffekter och buller är tillräckligt noggrant beskrivna, men att betydande brister ännu finns gällande vindkraftens effekter på naturens mångfald (3.4 (Fåglar), 3.5 (Fladdermöss) och 3.6 (Undervattensnaturen). En djupare analys av vindkraftparkers inverkan på ekologiska nätverk av områden med olika skyddsstatus saknas helt.

I fågelskyddsperspektivet är beskrivningen av vindkraftens allmänna störande effekt bristfällig. Rapporten tar inte heller upp frågan om hur vindkraftverkens belysning inverkar på risken för fågelkrockar nattetid. Enligt Natur och Miljö är det missvisande att i ett sådant här dokument lyfta fram skräntärnan i samma kategori som de stora kretsande rovfåglarna i fråga om fågelskyddsmässiga risker. Skräntärnan är en av många fågelarter vilkas häckning kan påverkas negativt av närhet till vindkraftverk.

Avsnitt 4, Konsekvensbedömning

Natur och Miljö efterlyser ännu större fokus vid att tillräckliga fältstudier genomförs för att utreda naturförhållandena på områden där man planerar vindkraft. Detta är viktigt för att man på längre sikt skall kunna utvärdera effekterna av storskalig vindkraft. Kostnaderna för grundliga naturinventeringar bör ingå i entreprenörernas lönsamhetsberäkningar. Vindkraftsbolagen bör åläggas att offentliggöra all insamlad data, så att vindkraftens verkliga effekter skall kunna utvärderas av forskare. Natur och Miljö anser att anvisningarna bör kompletteras med ett avsnitt om uppföljning.

Natur och Miljö vill kraftigt betona vikten av att kräva grundliga karteringar av undervattensnaturen på områden där man planerar havsvindparker. På grund av den bristande finansieringen är VELMU-programmet kraftigt försenat, vilket innebär att kunskapsbristen om undervattensnaturen fortfarande är synnerligen bristfällig.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare