vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Anpassa jordbruket för 2010-talet

02.04.2013 kl. 13:54
Med anledning av Stig Österholms insändare i Hbl (25.3) vill jag här i korthet belysa Natur och Miljös vision om ett miljöanpassat jordbruk i Svenskfinland. Den finns mer omfattande beskriven i den färska publikationen Bonden som miljövårdare som finns på webbplatsen (www.naturochmiljo.fi).
Med anledning av Stig Österholms insändare i Hbl (25.3) vill jag här i korthet belysa Natur och Miljös vision om ett miljöanpassat jordbruk i Svenskfinland. Den finns mer omfattande beskriven i den färska publikationen Bonden som miljövårdare som finns på webbplatsen (www.naturochmiljo.fi).
Det behövs flera åtgärder för att förhindra näringsläckage från åkrarna och därmed övergödning av vattendragen. Breda skyddszoner med ständig växtlighet längs med vattendragen och utfallsdiken fångar upp näringsämnen från åkrarna. Det gör också anlagda våtmarker. Växttäcke vintertid förhindrar effektivt erosion av markpartiklar från åkrarna.  Näringsämneskretsloppet borde vara slutet. Fosforn i konstgödsel är en ändlig naturresurs, medan kvävet i konstgödsel är atmosfäriskt kväve som genomgått en mycket energikrävande omvandlingsprocess. Man borde minska på användningen av konstgödsel och istället effektivera användningen av djurgödsel bl.a. genom ny teknologi. Dessutom borde man satsa på att utveckla reningen av avloppsslam så att näringsämnena tryggt kan återbördas till åkrarna. Jordmånen bör vårdas långsiktigt så att bl.a. mullhalten i jorden ökar och goda skördar uppnås.
Det är också viktigt att måna om den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön. Många arter som lever där är idag utrotningshotade.  Många organismer står till tjänst med viktiga ekosystemtjänster, bl.a. pollinering och god markstruktur. Man kan främja mångfalden bl.a. genom att bevara viktiga livsmiljöer, samt sköta naturängar.
Jordbruket bör miljöanpassas i sin helhet. Dessutom stöder Natur och Miljö övergång till ekologisk produktion. Konsumenterna vill i allt högre grad ha ekologiskt producerade livsmedel. Den ekologiska produktionen främjar återanvändningen av organiska gödningsämnen och minskar kemikaliseringen av miljön.
Det finns en hel del kunskap om hur jordbruket bör miljöanpassas, men praktiska åtgärder har inte genomförts i tillräckligt stor utsträckning. Jordbruksstöden bör förändras så att en miljöanpassning av jordbruket kan förverkligas.
Anne Antman