vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Rödlistan visar: Utarmningen av vår natur fortsätter

01.12.2010 kl. 12:03
Natur och Miljö tycker att Finland har misslyckats med att bromsa utarmningen av den biologiska mångfalden. Den nya rödlistan som publicerades i dag visar att förlusten av biologisk mångfald är omfattande. För vissa artgrupper är trenden positiv, vilket inger hopp om att vi ännu kan rädda vårt naturarv.
Enlig rödlistan lever 36 % av alla hotade arter i skogar. Även om 81 arter idag är mindre hotade än för tio år sedan har samtidigt hotkategorin höjts för hela 108 arter.

-Utan ytterligare skyddsåtgärder kommer skogsnaturens biologiska mångfald att minska också i framtiden, anser miljövårdschef Martina Reinikainen på Natur och Miljö.

Nu behövs omfattande åtgärdsprogram för att inrätta nya naturskyddsområden och för att aktivt återställa naturskogens karaktär på befintliga skyddsområden. Arbetsgruppen som utarbetar nya rekommendationer för god skogsvård i ekonomiskogar måste beakta rödlistans budskap, anser Natur och Miljö. Skyddsåtgärderna borde fokusera på de särskilda naturvärden som de hotade arterna är beroende av, t.ex. död ved och äldre lövrik skog.

En annan viktig livsmiljö för hotade arter är vårdbiotoperna, d.v.s. ängar, torrängar och betesmarker, som har minskat drastiskt i Finland under de senaste decennierna. Av vårdbiotopernas kärlväxter utsätts 16 arter för ett större hot idag än för tio år sedan och ingen art bedöms vara mindre hotad. Natur och Miljö är speciellt orolig för den negativa utvecklingen på strandängarna som håller på att växa igen.

-Det går ännu att rädda strandängarna och arterna som är beroende av dem, menar Martina Reinikainen. Utsläppen av näringsämnen till vattendragen måste minska. Stränder kunde igen börja utnyttjas som betesmarker. På sandstränder borde man förhindra den förvildade vresrosens framfart. Det är också viktigt att hejda stugbyggandet vid stränderna.

Rödlistan är en av de viktigaste mätarna för den biologiska mångfaldens status. För att trovärdigt kunna bestämma arternas hotstatus är det ytterst viktigt att ha tillräcklig kunskap om de enskilda arterna och deras biologi. Fortfarande saknas kunskap om nästan hälften av arterna i den finländska naturen. Natur och Miljö efterlyser betydligt större satsningar på biologisk grundforskning. Modell kunde tas av Sverige, där riksdagen har gett Artdatabanken i uppdrag att beskriva alla flercelliga organismer före år 2022.

Mera information:

Martina Reinikainen, miljövårdschef, Natur och Miljö tfn 045 2700 316, e-post fornamn.efternamn@naturochmiljo.fi

Logga in för att skriva inlägg