vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Dyk ner med oss i Larsmo-Öjasjön under Jakobstadsdagarna

15.07.2011 kl. 11:50
Plötsligt täcks vattnet av en flytande matta av döda fiskar. Vad är det som har hänt under vattenytan? Är allt bra nu när inga döda fiskar syns till? Kom och se och hör hur havsbottnarna utanför Jakobstad mår idag. Natur och Miljö bjuder på en unik möjlighet att upptäcka undervattensvärlden inom projektet ”Under den glittrande ytan” som turnerar i Svenskfinland under juli.
Var och när:
Publiktillfälle 19.7 kl. 10-16 på Jakobstadsdagarnas gågata Dykning i Larsmo-Öjasjön 17-18.7

Den 17 juli kommer Natur och Miljös turné till Jakobstad. I ett par dagar filmar och fotograferar två dykare den lokala undervattensnaturen och sedan visar vi upp materialet för alla nyfikna på Jakobstadsdagarnas gågata. Vi ger publiken en möjlighet att ställa frågor till vår dykande vattenvårdsexpert och bjuder samtidigt på upplevelser också för barnen.

I Jakobstad drabbas vattnen tidvis av surchocker. De senaste somrarna har varit exceptionellt varma, vilket hotar vattennaturen genom att sura sulfatjordar torrläggs. Vid följande regn sköljs svavelväte ner i vattendraget, tillsammans med skadliga metallföreningar som frigjorts ur jordmånen, vilket sänker vattnets pH-värde. Det som händer under ytan påverkas alltså kraftigt av ingrepp på torra landbacken.

Stöd jordbrukare som grundar våtmarker på sulfatjordar

Finlands sura sulfatjordar hör till de största i Europa och är ett arv från Östersjöns Litorinatid. I Finland implementeras EU:s vattenramdirektiv genom vattenförvaltningsplaner. I planen för Österbotten lyfts sura sulfatjordar tydligt fram som ett av de största hoten mot vattennaturen. Även i åtgärdsprogrammet omnämns sura sulfatjordar och ingrepp man kunde ta till för att förhindra miljöskador. Problemet är att resurser saknas.

-Resurserna för att bekämpa surhetschocker är begränsade och därför skall man fokusera på de effektiva, preventiva metoderna, i stället för att försöka bota symptomen genom att kalka vattendrag som blivit utsatta för sur urlakning, säger Lena Avellan, vattenvårdsexpert vid Natur och Miljö.

I samband med att miljöstöden till jordbrukare förnyas år 2014 borde jordbrukare få stöd för att grunda våtmarker på kända sura sulfatjordar.
Det garanterar att sulfatlagren inte torrläggs och hindrar samtidigt näringsämnen att rinna ut i havet. Alternativt bör man byta till odling av växter som kräver ett mindre dräneringsdjup.

Områdena måste karteras

I dagens läge har de sura sulfatjordarna inte ens karterats tillräckligt noggrant för att man skall kunna vidta effektiva åtgärder. Många av åkrarna som har sura sulfatlager i marken har odlats i årtionden och stora mängder sura föreningar har redan urlakats. Det är viktigt att kartera områdena för att man skall kunna identifiera de hot-spots från vilka sura ämnen fortfarande kan rinna ut i vattendragen. I enlighet med försiktighetsprincipen bör ny dikning i områden med sulfatmark förbjudas och man bör se över existerande diken och möjligheterna att bygga små dammar. Låglänta marker nära havet döljer sannolikt sulfatjordar.
Jordbruket på sådana områden måste anpassas till de hotande miljöskadorna.

Skogsbruk kräver vanligen inte lika stort dräneringsdjup som odlingsmarker. Därför bör man inom skogsbruket helt avstå från att dränera mark på kända sulfatjordar. Sura sulfatlager förekommer rikligt under kärr. Torvbrytning och torrläggning av torvåkrar bör förbjudas i områden med sura sulfatjordar.

Vi dyker i Larsmo-Öjasjön 17–18.7

Natur och Miljös dykare dokumenterar undervattensnaturen i den södra delen av Larsmo-Öjasjön som påverkas av sura sulfatjordar i dess tillrinningsområde. Den senaste betydande fiskdöden inträffade för fem år sedan. Hur ser det ut nu och hur skall man undvika en ny fiskdöd?
Fältarbetet påverkas av väderförhållandena. Vi kommer att dyka i Jakobstad kring 17- 18.7. Journalister får gärna följa med under dykningarna. Kontakta oss i god tid om ni är intresserade av att följa med fältarbetet.

Vi delar gärna med oss av både undervattensbilder, -video och ljudspår som får användas fritt, men behöver få veta i vilket format ni vill ha dem minst en dag i förväg och också om ni vill få materialet på DVD eller om ni hämtar en egen extern hårdskiva.

Kontaktperson:

Lena Avellan, vattenvårdsexpert, tfn: 045 2700 314,