vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter bjorktrast.jpg

Debattartiklar

Klarhet i avloppsreningen

Lena Avellan
12.09.2011 kl. 10:39

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

Text: Bernt Nordman
01.02.2011 kl. 13:35

Vi vill att Östersjön ska bli renare

Lena Avellan
22.06.2010 kl. 12:29

Byggplanerna i Östersundom hotar skyddsområden

21.02.2011 kl. 16:45
I dag offentliggjordes den första skissen till en generalplan för Östersundom. Natur och Miljö anser att en generalplan med denna skiss som utgångspunkt omöjligt kan godkännas.

- Naturvärdena förstörs av en oekologisk matta av småhus strax intill Natura-2000 områden och längs med stränderna. Inte ens fungerande ekologiska korridorer mellan skyddsområdena bevaras, säger Martina Reinikainen, miljövårdschef på Natur och Miljö.

Den nu publicerade skissen av Östersundom generalplan hotar att förstöra den unika helhet som Sibbo storskog norr om motorvägen och de värdefulla naturskyddsområdena söder om motorvägen bildar. Miljöorganisationerna har yrkat på att alla dessa områden skall höra till den kommande nationalparken.

Idag rinner ett litet dike mellan Marbacken och Husö. Diket har i generalplansskissen förvandlats till ett betydande vattenområde. De massiva muddringsingreppen skulle förstöra Kapellvikens naturaområde i norr och Bruksvikens naturaområde i söder.

- Muddringsingreppet mellan Natura 2000-områdena är förkastligt. Även om skyddsområdens gränser inte förändras, skulle fågellivet påverkas negativt, säger Lena Avellan, vattenvårdexpert på Natur och Miljö.

Hela 60 olika fågelarter häckar idag inom Kapellvikens gränser, de flesta av dem endast i mitten av området långt ifrån alla störningar. Muddringsingrepp förstör vattenkvaliteten och undervattensvegetationen vilket gör bl.a. gäddans lek i området omöjlig. Samtidigt blir området mindre gynnsamt som häckningsplats för skyddade fågelarter. Generalplanen förstör även Kapellvikens naturvärden genom långa strandvägar längs skyddsområdets gräns. Vägbygge på strandområdet som ligger i riskzonen för översvämningar kräver omfattande utfyllnadsarbete och muddringsingrepp.

För att Sibbo storskog och fågelvattnen tillsammans skall bilda en nationellt värdefull helhet krävs ekologiska korridorer. Dessa kan vara skogspartier eller skyddade åker- och ängsplättar, där djur tryggt kan förflytta sig från ett område till ett annat. I den nu presenterade skissen för generalplanen är de ekologiska korridorerna för smala för att kunna fungera i praktiken. Enligt såväl markanvändnings- och byggnadslagen, samt bestämmelser för Natura 2000-nätverket måste ekologiska korridorer och skyddszoner runt dem förbli obebyggda. Västersundom skog som är reserverad för naturskydd i den ikraftvarande generalplanen i Vanda och Kasabergets nationellt värdefulla bergsområde hotas byggas ut. Detta förstör en nu fungerande ekologisk korridor.

Helsingfors Naturskyddsförening samarbetar med Vanda miljöförening och Sibbo Naturskyddare för att göra upp en skuggplan för Östersundom. I skuggplanen beaktas de natur-, miljö- och kulturvärden som området besitter. Natur och Miljö anser att det bör vara utgångspunkten också för de tre kommunernas gemensamma generalplan.

Mer information:
Martina Reinikainen, miljövårdschef, Natur och Miljö: tfn 045 2700 316
Lena Avellan, vattenvårdsexpert, Natur och Miljö: tfn 045 2700 314