vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_2.jpg

Följ med våren på myren

15.03.2012 kl. 10:14
Våren är här! Under veckoslutet startar den traditionella kampanjen ”Följ med våren”. Nu är det dags att gå ut och studera vårtecken.

”Följ med våren” går ut på att allmänheten rapporterar när och var de ser olika vårarter. Observationerna arkiveras för forskningsändamål. Idag finns det material från ungefär 50 år. Långa tidsserier är värdefulla för forskarna. Med hjälp av dem går det att studera trender i naturen.

”Följ med våren” har arrangerats av Luonto-Liitto sedan 1961. Natur och Miljö koordinerar den svenskspråkiga versionen av kampanjen. Observationerna dokumenteras vid Naturhistoriska centralmuseet.

Förutom 42 standardarter följer deltagarna med några tema-arter varje år. I år är temat myrar. Finland är ett myrrikt land. Ursprungligen var en tredjedel av landarealen myr. Två tredjedelar av våra myrar har dock utdikats för att utnyttjas för virkesproduktion, som åkrar eller för torvtäkt. Största delen av myrarna i naturtillstånd finns i Lappland. I Svenskfinland är endast en fjärdedel av myrarna i naturtillstånd.

- Myrutdikningarna hör till de ingrepp som haft de mest förödande effekterna på naturen i södra Finland, säger Magnus Östman, chefredaktör för tidskriften Finlands Natur. En stor del av de typiska myrarterna bland fåglar, fjärilar och växter har försvunnit eller minskat dramatiskt. Därför är det viktigt att bevara de myrar där arterna ännu förekommer och att följa med situationen.

”Följ med våren” går ut på att notera dels datum då man ser en art första gången under våren och dels hur talrikt de olika arterna förekommer medan våren framskrider. Antalet individer observeras under sju fastslagna våruppföljningsveckoslut som i år är: 17-18.3, 31.3-1.4, 14-15.4, 28-29.4, 12-13.5, 26-27.5 och 9-10.6. Veckosluten är idealiska för vårutfärder.

Vårobservationerna kan skickas in elektroniskt på en blankett som finns på Natur och Miljös hemsidor www.naturochmiljo.fi. Här finner du också mer information om arterna och om hur du ska fylla i blanketten.

I år kommer Min Morgon i YLE Fem att sända rapporter om hur våren framskrider under tre torsdagar: 5.4, 3.5. och 31.5.

Mer information:
Magnus Östman, Natur och Miljö, tfn 045 2700319