vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Varskedand(1).jpg

Grön Flagg för uteundervisning och återvinning

14.12.2011 kl. 09:39
Fyra nya finlandssvenska skolor får nu hissa Grön Flagg. Sällskapet för miljöfostran i Finland har i höst beviljat den internationella utmärkelsen för miljöfostran, Grön Flagg, till 57 skolor, daghem och läroanstalter i hela Finland. Av dem är sju svenskspråkiga. Bland dem finns också en riktigt långvarig Grön Flagg-deltagare, Haddom skola i Lovisa, som genomfört sitt åttonde godkända projekt.
Grön Flagg fortsätter att växa och har nu 300 deltagare i Finland. Det innebär att verksamheten når ut till över 85 000 barn, ungdomar och vuxna.

- Nu kan barnen lära sina föräldrar om hållbar livsstil. Grön Flagg-skolorna är viktiga förebilder i samhället, säger Maria Aroluoma, koordinator för Grön Flagg.

Grön Flagg-deltagarna gör själva upp målsättningar och planer för sin verksamhet. Med olika metoder integrerar skolorna och daghemmen miljötänkandet och miljöfostran i sin vardag. Varje skola och daghem har ett miljöråd där barnen och ungdomarna aktivt planerar, fattar beslut och utvärderar verksamheten. Deltagarna jobbar projektvis med olika Grön Flagg-teman som energi, närmiljö, vatten och avfall.

Mindre avfall
Kyrkoby skola och Västersundoms skola i Vanda, Billnäs skola i Raseborg och Nedervetil skola i Kronoby har alla genomfört sitt första Grön Flagg-projekt med temat minskning av avfall. Billnäs skola har under projektets gång lyckats minska mängden blandavfall med 19 procent genom att bland annat sluta använda engångskärl, förbättra sorteringen och återanvända papper. I Västersundom skola har elevernas kunskaper om sortering ökat mycket och attityderna till återanvändning blivit klart positivare. Skolan har ordnat sorteringstävlingar och frågesporter, studiebesök och temadagar.

Våno skola gjorde egen naturstig
Våno skola har jobbat med temat närmiljön. Under projektets gång har skolans lärare, elever och deras föräldrar tillsammans planerat och byggt en egen naturstig. Naturstigen har använts flitigt i undervisningen inom flera läroämnen och är mycket omtyckt. Eleverna har genom projektet blivit mera medvetna och måna om sin närmiljö, och lärt sig hur de kan ta vara på den. Närmiljöprojektet var Våno skolans tredje Grön Flagg-projekt, och skolan har därmed uppnått Hållbar Grön Flagg-nivå.

Svenskspråkiga skolor som fått Grön Flagg i höst är:
Första gången: Kyrkoby skola, Vanda
Västersundoms skola, Vanda
Nedervetil skola, Kronoby
Billnäs skola, Raseborg
Andra gången: Lumparlands skola, Lumparland
Tredje gången: Våno skola, Väståboland
Hållbar Grön Flagg: Haddom skola, Lovisa

Grön Flagg är ett miljöprogram för skolor och daghem, som internationellt är känt som Eco Schools. Programmet fungerar enligt samma principer i alla länder. Finlands Grön Flagg-skolor och -daghem är medlemmar i en stor internationell familj: Globalt sett har programmet över 35 000 deltagande skolor, med tio miljoner elever. I Finland administreras Grön Flagg-programmet av Sällskapet för Miljöfostran (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura). Natur och Miljö upprätthåller programmet på svenska.

Tilläggsinformation:

Natur och Miljö
Maria Aroluoma, koordinator för Grön Flagg
Tfn (045) 2700 312
E-post: maria.aroluoma@naturochmiljo.fi
www.naturochmiljo.fi

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
www.ymparistokasvatus.fi
www.vihrealippu.fi