vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Ispafonster(1).jpg

Debattartiklar

Klarhet i avloppsreningen

Lena Avellan
12.09.2011 kl. 10:39

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

Text: Bernt Nordman
01.02.2011 kl. 13:35

Vi vill att Östersjön ska bli renare

Lena Avellan
22.06.2010 kl. 12:29

Ensidigt skogsprogram hotar våra skogar

20.12.2011 kl. 09:26
De gamla blandskogarna och torvmarksnaturen är hotade om Kustens skogscentrals förslag till ett nytt skogsprogram för Svenskfinland förverkligas. Mera kalavverkningar och djupa diken väntar den som rör sig i skog och mark, varnar Natur och Miljö.
Trots allmänna målsättningar om att också värna om skogsnaturens mångfald och rekreationsbruk av skogar handlar de konkreta åtgärderna främst om att avverka mera och främja virkesproduktionen. Statliga subventioner föreslås för att bygga skogsvägar, dika och gödsla skog, d.v.s. åtgärder som har negativ inverkan på skogsnaturen. Natur och Miljö anser att staten kunde spara genom att slopa dylika subventioner som motarbetar de miljöpolitiska målen.

Skogscentralen föreslår att den årliga arealen kalavverkningar fördubblas på Sydkusten. Särskilt hotade är de äldre blandskogarna som härstammar från tiderna före 1940-talet, då det industrialiserade skogsbruket infördes. Det senaste decenniets omfattande avverkningar av gamla granskogar med mångsidiga naturvärden har utarmat skogslandskapet både i Österbotten och på sydkusten.

Natur och Miljö anser att skogsprogrammets avverkningsmålsättningar undergräver Metsoprogrammet. Enligt förslaget skulle endast 1 000 hektar skog per år fredas inom Kustens skogscentrals område. Samtidigt vill skogscentralen att 9 000 hektar kalavverkas årligen.

- Med den här takten finns det snart ingeting kvar att skydda, säger miljövårdschef Camilla Ekblad från Natur och Miljö. Avverkningarna måste styras till områden utan särskilda naturvärden. Den som äger en skog som uppfyller Metsoprogrammets kriterier borde alltid få ett alternativ till avverkning i form av ett anbud om ekonomisk ersättning för fredning.

Fokuseringen på virkesproduktion dominerar även åtgärdsförslagen för torvmarksskogar. Förslagen till omfattande iståndsättningsdikningar i Österbotten utgör ett allvarligt hot mot torvmarksnaturen. Enligt Natur och Miljö borde statens resurser nu användas till att rädda torvmarksnaturen genom att täppa till diken och återställa områden som inte är helt förstörda av dikning och gödsling.

Mera information:
Camilla Ekblad, miljövårdschef, 045 2700 316, camilla.ekblad@naturochmiljo.fi