vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg

Bättre reglering av småskaliga muddringar

14.01.2010 kl. 13:21
Natur och Miljö välkomnar regeringens förslag till skärpt reglering av småskaliga muddringar. Den nya vattenlagen förbättrar skyddet av våra unika och värdefulla grunda havsvikar. Regeringen föreslår, att tillstånd alltid behövs för muddringar som överskrider 500 kubikmeter muddermassa. Enligt nuvarande praxis är minimigränsen 1000 kubikmeter.
- En sänkt minimigräns för miljötillstånd höjer kvaliteten på planeringen och miljöhänsynen, säger miljövårdschef Lotta Nummelin från Natur och Miljö. Vi har krävt, att även småskaliga muddringar skall ses som en miljöskadlig verksamhet som kräver tillstånd. Muddringar i grunda havsvikar skadar bland annat fiskens lekplatser och barnkamrar, samt leder ofta till försämrad vattenkvalitet.

Vattenlagsreformen har blivit försenad på grund av tvisten kring den så kallade Vuotos-paragrafen. Natur och Miljö välkomnar regeringens beslut, att hålla fast vid nuvarande skyddsprinciper i tillståndsprövningen.

Natur och Miljö är däremot besviken över att statsrådet inte utnyttjade möjligheten att i tillståndsprövning enligt vattenlagen ge större tyngd åt vattenförvaltningslagens målsättning om ekologisk god status i alla vattendrag.

- Miljötillstånd kan fortfarande beviljas för projekt som förhindrar att de ekologiska målsättningarna uppnås, säger Lotta Nummelin. Den här konflikten mellan miljölagarna borde riksdagen ännu fördjupa sig i.

Mera information:
Lotta Nummelin, miljövårdschef, Natur och Miljö, tfn 045 2700 314, lotta.nummelin@naturochmiljo.fi