vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter ismossa.jpg

Reformen av glesbygdens avloppsrening har hittills misslyckats

03.03.2010 kl. 13:00
Reformen av glesbygdens avloppsrening har hittills misslyckats Genomförandet av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten haltar betänkligt, varnar Natur och Miljö i rapporten Slam i systemet, som publicerades i dag på miljömässan i Raseborg. Reformtakten är allt för långsam och informationen till fastighetsägare är bristfällig. Varken stat eller kommun har gjort tillräckligt för att främja utnyttjande av den värdefulla näringen i toalettavfallet.
I landets svensk- och tvåspråkiga kommuner finns mer än 130 000 fastigheter, som inte är anslutna till kommunala avloppsnät. De skall senast år 2014 uppfylla förordningens krav gällande utsläpp av bland annat näringsämnen i avloppsvattnet. Reformtakten borde vara minst fem gånger snabbare än hittills, bedömer Natur och Miljö.

−För att alla fastighetsägare skulle ta förordningen på allvar borde kommunerna nu ge tydliga signaler, att man kommer att börja övervaka den fastighetsvisa avloppsreningen genom vattenprover när övergångsperioden är slut, säger miljövårdschef Lotta Nummelin, som har sammanställt rapporten.

Omkring hälften av de fastigheter som har åtgärdat sin avloppsrening har valt ett så kallat minireningsverk. Natur och Miljö är orolig över att de inte underhålls, vilket snabbt leder till sänkt reningseffekt, d.v.s. att näringen rinner ut i vattendragen och förorsakar övergödning.

−Den som vill ha ett genuint underhållsfritt system borde be att få köpa avloppsreningstjänster och inte enbart en apparat, rekommenderar Lotta Nummelin. Företagen inom avloppsbranschen borde ta större ansvar för att utsläppen hålls under förordningens gränsvärden.

Natur och Miljö förespråkar komposterande och urinseparerande toaletter. Tre fjärdedelar av fosforbelastningen från hushåll finns i toalettavfallet. Om man låter bli att blanda näringen med vatten och spola ner den i avloppet blir det väldigt mycket lättare att uppfylla förordningens krav. Kretsloppstänkandet borde även styra användningen av slam från olika reningsverk. Jordbrukare, som använder kompost och slam som näring på sina åkrar, kunde i framtiden få ersättningar via miljöstödet, föreslår Natur och Miljö.

Rapporten Slam i systemet bygger på sakkunnigutlåtanden och fallstudier från Svenskfinland. Den beskriver problem och lösningar för förverkligande av avloppsreningsförordningen, som statsrådet godkände år 2003.
Mera information:

Lotta Nummelin, miljövårdschef, Natur och Miljö, tfn 045 2700 314