vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Majoriteten av partierna vill bevara självständigt miljöministerium

08.03.2010 kl. 12:57
Sex av de nio största partierna i Finland anser, att miljöministeriet även i fortsättningen skall fungera som ett självständigt ministerium. Centern och Samlingspartiet tar inte klart ställning till frågan. Enligt naturskyddsorganisationerna bör miljöministeriet inte försvagas utan tvärtom stärkas i förhållande till miljöbelastare.
Natur och Miljö, Finland naturskyddsförbund och WWF Finland har till partiernas partisekreterare riktat en enkät med två frågor: Stöder ni ett självständigt miljöministerium i nuvarande form? Kan partiet godkänna att en nedläggning av miljöministeriet ingår i nästa regeringsprogram?

SDP, De gröna, Västerförbundet, SFP, Kristdemokraterna och Sannfinländarna svarade entydigt, att miljöministeriet bör bevaras självständigt. De här partierna – förutom Sannfinländarna – kan inte heller acceptera, att en nedläggning av miljöministeriet skulle ingå i nästa regeringsprogram. Enligt Sannfinländarna är det för tidigt att ta ställning till regeringsprogrammet.

Enligt Samlingspartiet har miljöministeriets ställning inte behandlats i något av partiets beslutande organ och partiet har därför inte en officiell ståndpunkt. Samlingspartiets utgångspunkt är, ”att förändringar i miljöministeriets – lika väl som andra ministeriers – ställning bör göras endast av ytterst vägande skäl”. Regeringsprogrammet tar Samlingspartiet ställning till som en helhet.

Centern ger inga direkta svar på naturskyddsorganisationernas frågor. Partiets informatör konstaterar, att partiet bereder ett nytt program, som skall godkännas i juni och innehåller partiets centrala politiska målsättningar för 2010-talet.

”Om Samlingspartiet och Centern bildar kärnan i nästa regering är det självständiga miljöministeriets framtid osäker”, säger Risto Sulkava, ordförande för Finlands naturskyddsförbund. ”Jag hoppas, att medborgarna beaktar detta när de röstar i nästa val.”

”Miljön och naturen behöver egen intressebevakning i form av en självständig och oberoende miljöförvaltning. Nu är det viktigt att säkerställa att vi förutom ett självständigt ministerium även i framtiden har tillräcklig sakkunskap om miljö- och naturskydd i NTM-centralerna på regional nivå”, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF Finland.

Naturskyddsorganisationerna anser, att miljöministeriet inte får försvagas utan tvärtom stärkas i förhållande till aktörer som belastar miljön. ”I framtiden behövs ännu effektivare miljöpolitiska styrmedel, exempelvis miljöskatter. Beredning och genomförande av detta kräver ett supermiljöministerium”, säger Bernt Nordman, verksamhetsledare för Natur och Miljö.

Miljöministeriets självständiga ställning och ansvarsområde har debatteras i offentligheten under hösten och vintern. I debatten har särskilt Centerns riksdagsledamöter samt jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila flaggat för nedläggning och sammanslagning med jord- och skogsbruksministeriet.

Miljöminister Paula Lehtomäki (C) har uttalat ett stöd för ett självständigt miljöministerium. Miljöministeriets andra minister, bostadsminister Jan Vapaavuori (Saml), har i sin tur i Helsingin Sanomat föreslagit, att energifrågor, som nu hör till arbets- och näringsministeriet, skulle flyttas till miljöministeriets ansvarsområde.

Partikansliernas svar på naturskyddsorganisationernas enkät finns i sin helhet på finska på WWF Finlands webbsidor: www.wwf.fi

Mera information:

Ordförande Risto Sulkava, Finlands naturskyddsförbund, 050 560 2113
Generalsekreterare Liisa Rohweder, WWF Finland, 040 840 7461
Verksamhetsledare Bernt Nordman, Natur och Miljö, 045 270 0313