vi_publicerar/debattartiklar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg
 

Stoppa gifterna och återanvänd näringsämnena

20.02.2012 kl. 16:22
Det syns tydligt i naturen då ett näringsämneskretslopp inte är slutet. Östersjöns ekosystem är i obalans eftersom vi konstant hämtar in nya näringsämnen från andra sidan jordklotet. Om näringsämneskretsloppet vore slutet så att samma näringsämnen återanvändes i odlingen, skulle vi samtidigt få njuta av friska ekosystem och bördiga åkrar.
Halterna av tungmetaller i avloppsslammet är ett problem. Likaså läkemedelsrester, polyaromatiska gifter, dioxiner och allt annat skadligt vi vidrör och äter i vardagen för att sedan göra oss av med i avloppen. Att kadmium skulle vara det absolut farligaste miljögiftet som Jarl Ahlbeck (16.2.) säger är säkert delvis rätt. Tungmetaller har många skadeeffekter i miljön och skadar även oss människor. Borde vi då inte fråga oss varför vi inte ändrar på orsakerna till att alla dessa gifter finns i det slam som är slutprodukten av vårt samhälle? Senast när det som passerat genom våra egna kroppar inte anses rent nog att läggas på åkern borde varningsklockorna ringa.
Kommunala reningsverk är byggda för att ta bort näringsämnen från avloppsvattnet innan det når vattennaturen. Reningsprocesserna är inte byggda för att åtgärda andra ämnen som kan vara miljöskadliga vilket gör att de ansamlas i avloppsslammet. För att fånga upp bland annat cirka 100 ton ibuprofen som finländare äter årligen, kunde våtmarker anläggas som komplement till reningsverken eftersom läkemedel effektivt bryts ner samtidigt som andra skadliga ämnen fångas upp.
Istället för att satsa stort på komplicerade reningsprocesser, borde vi begränsa mängden miljöskadliga ämnen i våra byggnader och vardagsföremål. Redan innan vi nått så långt kan återanvändningen av slam utvecklas inom jordbruket. Många intressanta forskningsprojekt som utreder de tekniska lösningarna för att utnyttja den betydligt renare dyngan från ladugårdar som gödsel pågår för tillfället och många intressanta resultat har redan nåtts. Ahlbeck poängterade att Finlands åkrar är rena jämfört med det övriga Europa och att vi får i oss skadliga ämnen genom importerade livsmedel. Det är glädjande att våra livsmedel är rena, men vi kan inte vila på lagrarna. Vår miljö är inte ren. Tänk bara på dioxinhalten i lax och strömming från Östersjön som är mångdubbel den gräns som accepterats som lämplig människoföda av Världshälsoorganisationen (WHO).
Avloppsslam är både energirikt och rikt på näringsämnen. Att klassificera detta material som problemavfall är inte ändamålsenligt i ett längre tidsperspektiv. Det är bra att skynda långsamt när nya miljötekniska metoder utarbetas för åkerbruk. Människan har många gånger ovetande skadat naturen så att återhämtning inte varit möjlig. Men vårt samhälle är inte ekologiskt hållbart i dagsläge och utveckling mot slutna kretslopp behövs. Därför bör man utreda hur avloppsslam kan utnyttjas utan att miljön tar skada. Bioenergin borde utnyttjas, näringsämneskretsloppet slutas och läckaget av gifter från samhälle till naturen stoppas.