vi_publicerar/debattartiklar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var grasalar1.jpg
 

Död ved är en livsviktig resurs

05.12.2011 kl. 10:47
Med anledning av artikeln i HBL 29.11 vill Natur och Miljö bredda diskussionen om restaurering av skogsnaturen.

Död ved är en livsviktig resurs för ett stort antal arter. Enligt den senaste rödlistan hotas 700 arter av förändringar i skogsnaturen. För mer än hälften av dessa arter är bristen på död ved ett akut hot.

 I ett halvt århundrande har skogsbruket i Finland strävat efter skogar som närmast kunde kallas trädåkrar, bestående av lika gamla träd av samma sort. Död ved har systematiskt städats bort. I södra Finlands ekonomiskogar finns i medeltal 3-4 kubikmeter död ved per hektar.  I skyddade skogar finns minst dubbelt så mycket, men fortfarande långt ifrån mängden död ved i skogar som växer under naturliga förhållanden.

Under de senaste åren har naturens mångfald äntligen lyfts fram i skogsvården. Finland har förbundit sig till att stoppa förlusten av biologisk mångfald fram till år 2020. Restaurering av skogsnaturen utgör en viktig del av Metsoprogrammet, vars målsättning är att minska utarmningen av skogsnaturen. Det finns ingen annan utväg än att på konstgjord väg skapa död ved genom att välta träd. Natur och Miljö förespråkar också att död ved som skapats på naturlig väg, genom skogsbränder eller stormar, lämnas kvar i skogen.
Man har vält träd på statens marker i omkring tio år, vilket har visat sig vara en välfungerande metod. Privata skogsägare som är intresserade av att höja naturvärdena kan få ersättning för restaureringskostnaderna. Frivilliga från Natur och Miljö har på talkoläger skapat död ved i 40+-åriga tallplanteringar. Små ytor med fällda träd medför ingen allvarlig risk för grannskogarnas hälsa.

För att öka virkesproduktionen har en stor del av våtmarkerna i Finland dikats ut ,vilket har gjort att också många våtmarksarter är hotade. Att restaureravåtmarker genom att täppa till diken är ett annat ypperligt sätt att främja naturens mångfald. Träden som växer på området dör så småningom och bidrar till mångfalden genom att bli hemvist för arter som kräver död ved. Samtidigt börjar våtmarksarter som olika mossor och med lite tur t.ex. hjortron växa på området istället. Det blir ingalunda ett ”grått dött område” utan en grön och i högsta grad levande våtmark.

Rekreationsvärdet minskar inte genom restaureringsåtgärder - tvärtom. Artsammansättningen blir mångsidigare och landskapet mer varierande, samtidigt som den biologiska mångfalden ökar och vi kommer en bit närmare vårt mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald.  

Hbl 5.12.2012

Camilla Ekblad