vad_vi_gor/vatten_och_fiske/sotvatten
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/vattenbanner.jpg
 

Vackra sötvattendrag

Finlands värdefullaste naturresurs är den stora mängd rent, sött vatten som rinner från bäckar genom myrar ner till havet. Hela tillrinningsområden måste utnyttjas hållbart och vårdas för att bevara den stora biologiska mångfalden som vattendragen uppehåller. Natur och Miljö arbetar för att alla skall ha tillgång till rent dricksvatten och vackra landskap med mångsidig undervattensnatur.

Undervattensnaturen i sötvattendrag indelas i 41 olika typer. Av dessa är hela 31 naturtyper hotade. Rinnande vatten är de mest hotade naturtyperna eftersom man i flera århundraden byggt dammar i åar och floder. Också dikning och torvbrytning har haft en betydande negativ inverkan. Den skada som skett måste korrigeras för att inte arter så som den kraftigt hotade flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) skall försvinna. Blodigeln (Hirudo medicinalis) är en annan intressant art som är skyddad inom miljöskyddslagen, men de små vattendrag där den idag förekommer är inte skyddade.