vad_vi_gor/vatten_och_fiske/ostersjon/havsnatur
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/Sommar masar.jpg

 

Blåmusslan (Mytilus edulis)
fäster sig på hårt underlag

Östersjön - ett sårbart hav

I Östersjön finns enligt Rödlistan (2011) totalt 17 hotade arter. Bedömningen har ändå stora brister. De hotade arterna är sannolikt långt fler. Av algerna är det bara kransalgerna som bedömts för rödlistan och kräftdjur har inte kunnat bedömmas alls.

Det är mycket man inte känner till om de olika arternas utbredning och hur mycket utbredningen förändrats. Det behövs stora forsknings- och karteringsinsatser i undervattensnaturen för att vi bättre skall kunna uppskatta artrikedomen. Denna information behövs för att hamnar, farleder, vindmöllor och annan mänsklig aktivitet skall kunna ske utan att naturvärden hotas. Bara under de senaste åren och årtionden har man studerat undervattensnaturen tillräckligt noga för att kunna se förändringar till exempel i hur djupt olika alger växer.

Bristen på information måste åtgärdas snabbt. Östersjöns arter hotas av många olika mänskliga aktiviteter att det är omöjligt att bedöma hur artens livscykel kommer att påverkas när man inte ens känner till dess utbredning. Tumlaren (Phocoena phocoena) är enligt rödlistan försvunnen från Finlands område och det finns bara en liten population i södra Östersjön. Men ingen känner till exakt hur långa avstånd tumlare simmar under sommaren.

Mångfalden i Östersjön förvånar många. Det är viktigt att känna till vilka intressanta arter som förekommer i havet och hur de påverkas när förhållandena i havet förändras. Många av de arter som förekommer i Östersjön är mycket sårbara för olika störningar. De flesta arterna är egentligen sötvattensarter som tål ganska höga salthalter, eller saltvattensarter som tål låg salthalt. Därför växer de sig inte stora och kan försvinna ifall förhållandena förändras.

Under ytan längs våra havsstränder identifierar man idag 12 olika undervattensnaturtyper. Havsbottnet indelas vanligast först i mjuka sediment bottnar och hårda klippbottnar. Därefter indelas de enligt de dominerande algerna eller dominerande djur. Östersjöns svaga ekologiska tillstånd innebär att man i rödlistan uppskattar att en av undervattensnaturtypernas bestående är garanterat, nämligen trådalgsbältet vid vattenytan.