vad_vi_gor/vatten_och_fiske/ostersjon
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/vagor_host.jpg

 

Natur och Miljö dyker i Östersjön

Vattentema i Finlands Natur

Ensidig och halvfärdig handlingsplan för skarv

02.10.2017 kl. 09:47

Kommunala avlopp under lupp

05.12.2014 kl. 11:00

Vattenbristen drabbar de fattigaste

12.09.2013 kl. 22:07

Bristfällig mudderövervakning

31.05.2012 kl. 17:55

Östersjöns ljusröda guld

10.04.2012 kl. 16:06

Natur och Miljö har antagit Helsingfors och Åbo stads Östersjöutmaning

Vi lovar att köpa ekologiska varor som mötestraktering och fortsätter upplysningsarbetet kring miljöfrågorna som är viktiga för Östersjön.

Unika, men sårbara Östersjön

Havet har stor betydelse för finländarnas välfärd. Möjligheterna till rekreation och den vackra undervattennaturen är värdefulla resurser.

Vårt gemensamma hav har en alldeles unik undervattensnatur som består av en blandning av sötvattens- och saltvattensarter. Havsbottnarna är lika varierande som de holmar och skär som sticker upp över ytan. Men Östersjön är mycket känsligt för störningar. Vattenmängden är liten i Östersjön och strömmar mellan de olika havsområdena hindras av trösklar. Detta gör att näringsämnen inte späds ut i hela havets vattenvolym, utan koncentreras där de släpps ut. Vattenutbytet med världshavet blir också mycket litet. Dessutom varierar salthalten i havet vilket gör att många djur, alger och växter lever på gränsen till vad de tål och lätt försvinner om förhållandena förändras till exempel på grund av övergödning. I Östersjöns kalla brackvatten växer djur långsamt och skadliga ämnen anrikas lätt. Utsläpp av skadliga ämnen får därför katastrofala följder i Östersjöns ekosystem

Allt fler bottnar dör och algblomningarna är en nästan årligen återkommande påminnelse om hur havet mår. Övergödningen är för tillfället det största miljöproblemet i Östersjön. Tillrinningen av näringsämnen måste minskas för att Östersjön åter skall börja må bra. Många punktutsläpp har redan åtgärdats. Nu återstår utmaningen att minska de diffusa näringsämnesutsläppen. Det finns många metoder för att minska utsläppen från jordbruket som är den största källan till näringsämnesläckage. Nu gäller det att ta metoderna i bruk.

Natur och Miljö arbetar för att främja Östersjöns tillstånd både nationellt och att delta i internationella nätverk.

• Minska näringsämnesutsläppen speciellt från diffusa källor
• Oljeolyckor måste motarbetas så att de aldrig uppstår
• Invandrararters spridning till Östersjön måste stoppas
• Utsläpp av miljöskadliga ämnen från industrin och samhället måste stoppas
• Det kustnära vattnet och vår vackra skärgård påverkas främst av det som händer i vårt eget land