vad_vi_gor/skog_och_mark/jordbruk/naturenlig_odling
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/755_120_kor.jpg
 

Odling som berikar

Naturenlig odling skapar tjänster som är till nytta för miljön. Odlingsmetoderna uppehåller biodiversitet i naturen, mångsidiga landskap och är närmare ett slutet näringsämneskretslopp än konventionell odling. Principen för naturenlig odling är att skapa produkter utan att inverka negativt på naturens tillstånd eller på djurens och människans välbefinnande. Genom att köpa naturenligt odlade produkter gör man ett vardagsbeslut som skyddar miljön och berikar landskapet.

Konventionella odlingsmetoder skadar miljön på olika sätt. Tunga maskiner trycker ihop marken, markkvaliteten försämras då man bara använder kemiska gödselmedel, näringsämnen rinner ut i vattendragen och skapar övergödning, dessutom odlar man vanligen ensidigt på stora arealer vilket gör landskapet enformigt och landsbygdens rekreationsvärde sjunker. Att återställa all denna skada är dyrt. Kostnaderna för miljöskador borde därför synas i konventionellt odlade produkters pris. Naturenligt odlade produkter är förmånligare då alla kostnader beaktas, men miljöskadorna och därav följande kostnader beaktas inte i priserna idag.

Genom en mångårig växtföljd då olika växter med olika egenskaper odlas på åkrarna, kan man inom den naturenliga odlingen garantera en god markkvalitet under långa tidsperioder. Växter med djupa och kraftiga rötter luckrar effektivt upp marken samtidigt som de binder markpartiklar och minskar erosionen. Följande år kan en annan växt gödsla marken genom att binda kväve och därpå följande år ger sädesslagen god skörd.

Inom naturenlig odling beaktas djurens välmående mer än inom konventionell odling. Välmående djur kräver mindre medicinering vilket är positivt eftersom färre medicinrester i gödseln förbättrar möjligheterna att direkt återvinna näringsämnen genom att sprida gödsel på åkrarna. Näringsämnesbalansen på gårdar som tillämpar naturenlig odling är gynnsammare än vid konventionell odling. Flera gårdar har både djur- och växtproduktion, vilket möjliggör ett effektivt näringsämneskretslopp.

Biodiversitet är en viktig komponent för att jordbruket skall kunna dra nytta av ekosystemtjänster. Olika djur som bidrar till nedbrytning av organiskt material, bidrar till en bättre markkvalitet vilket innebär att åkern ger bättre skörd. Metoderna som utnyttjas inom naturenlig odling utnyttjar betydligt mindre bekämpningsmedel och andra syntetiska kemikalier jämfört med konventionella odlingsmetoder. Syntetiska kemikalier kan få långtgående konsekvenser i naturen eftersom de ofta bryts ner långsamt och vissa kemikalier kan anrikas i näringskedjan. Bekämpningsmedel är sällan så specifika att endast vissa organismer skulle påverkas, detta leder till att biodiversiteten i åkerlandskapet minskar.