vad_vi_gor/skog_och_mark/jordbruk/biologisk_mangfald_i_jordbrukslandskapet
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/Senvar_fraken.jpg
 

Din Änglamark är en ny inventeringshandbok som beskriver naturen i jordbrukslandskapet. Natur och Miljö gav ut handboken hösten 2014. På den här sidan publicerar vi uppdaterade länkar till källor och kontaktuppgifter till olika aktörer.

 

Se också intressant material på webben

Listan på webblänkar utvecklas hela tiden. Meddela gärna om någon länk inte fungerar eller om något bra webbmaterial inte finns med. Obs. Natur och Miljö är inte ansvarig för innehållet i webbmaterialet bakom länkarna nedan. En del av informationen i broschyrerna kan vara föråldrad.

 

Kontaktuppgifter till myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet

Landsbygdsverket Mavi

landsbygd.fi

Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst MILJO.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering

Jordbruksbyrån vid Ålands landskapsregering

 

Kontaktuppgifter till rådgivningsorganisationer

Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF)(centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen i Finland)

Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL)

Ålands Hushållningssällskap (ÅHHS)

Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL)

Maa- ja kotitalousnaiset

 

Projekt

TEHO Plus

JÄRKI

Näringsurlakningen under kontroll (RaHa)

 

Broschyrer

Odlarens smultronställen - råd för hur man känner igen och bevarar växtarter

Odlarens bevingade vänner – råd hur man igenkänner och hjälper fåglar

Landskapsvård med bete – guide till praktiskt förverkligande

Boskap på stranden eller inte? Guide för hållbart strandbete

Skötselkort för kantzoner och åkerholmar

Trädbevuxna vårdbiotoper. Fascinerande landskap från forna tider

Trädbevuxna vårdbiotoper. En handbok om naturvård och mångbruk

Kartläggning av naturens mångfald på gården

 

Skötselkort för vårdbiotoper

Bete

Slåtter

Restaurering

Bränning av gräsmarker

Friska och torra ängar

Hagmarker och skogsbeten

Havsstrandängar

Sjö- och åstrandängar samt översvämningsängar

 

Broschyrer från Sverige

Gynna mångfalden

Skogsbetesmarker

Sälgen behövs

Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer

Jordbruksverkets webbutik (här finns många broschyrer att ladda ner eller köpa)

 

Övriga webbsidor

Laidunpankki (Betesbanken)

Webbsida om skadliga främmande arter (på finska) Vieraslajit.fi