vad_vi_gor/skog_och_mark/fakta_om_skogar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/Sommar_daggkapa.jpg
 

Vad är en skog?


Skog är per definition ett markområde

  • som har en areal på minst 5000m2
  • där det växer träd som är högre än fem meter
  • där trädkronorna täcker minst 10% av arealen

Många olika faktorer inverkar på skogens karaktär. Allra påtagligast är klimatet. Jorden indelas i vegetationszoner beroende på hurudan växtlighet som klarar sig på området. Största delen av Finland ligger i det boreala barrskogsbältet, taigan. Här dominerar gran och tall. Den sydvästra kusten hör till lövskogsbältets nordligaste del, den hemiboreala zonen. Gränsen mellan zonerna följer ekens nordgräns. I den hemiboreala zonen trivs även andra ädla lövträd som lönn, lind och ask.

Vid sidan av klimatet har jordmånen en stor inverkan på skogen. Finlands jordmån är geologiskt sett mycket ung, ca 10 000 år, eftersom den uppkommit under eller efter senaste istid. Olika typer av jordmån och variationer i näringshalten leder till olika typer av växtlighet.

Även vattentillgången har en stor inverkan på skogsnaturen. Den stora variationen i olika faktorer som klimatet, jordmån, den kuperade terrängen och vattenförhållanden leder till att skogslandskapet består av en mosaik av olika skogsnaturtyper.

Till de unika skogstyperna i Svenskfinland hör bl.a. landhöjningsskogar i primärsuccessionsområden (Österbotten). Skärgårdsskogarna har inte ännu utsatts för ett lika intensivt modernt skogsbruk som skogarna på fastlandet. Karaktäristiskt för skogarna på sydkusten är närheten till tätorter vilket innebär bl.a. tryck från markanvändning och rekreationsanvändning.

Över hälften av skogarna i södra Finland är under 60 år gamla.

 

Åldern på skogarna i södra Finland

Åsmarker behöver skötsel

Backtimjan, kattfot, mosippa och ett stort antal hotade insekter är beroende av solexponerade bara ytor på torra sandmarker. Sådana kunde lätt skapas och upprätthållas även i ekonomiskogar. Finlands Natur nr 4/2012.