vad_vi_gor/skog_och_mark
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/755_120_kanadagass.jpg

Skydda din skog genom METSO

METSO-programmet ger skogägare nya möjligheter att mot ersättning freda skogar med särskilda naturvärden. Det är en bra affär för skogsägaren att värna om skogens mångfald.
METSO-programmets andra fas godkändes av statsrådet år 2008 och genomförandet av programmet börjar komma igång. Det betyder, att skogsägare nu kan få ersättning för skydd av områden, som inte ingår i gamla skyddsprogram.

Målsättningen med METSO är att förbättra skyddet av skogsnaturens biologiska mångfald i södra Finland med hjälp av frivilliga metoder under åren 2008-2016. Läs mer om bakgrunden till METSO på miljöministeriets webportal.


Vilka naturvärden kan skyddas genom METSO?

En hörnsten i METSO-programmet är de naturvetenskapliga urvalskriterierna, som beskriver hurudana skogar som kan fredas med statliga medel. Utvalskriterierna är indelade i två kategorier, livsmiljöer (=naturtyper) och allmänna egenskaper (strukturer).


Till METSO-livsmiljöerna hör:

 •     Lundar
 •     Moskogar med stort inslag av död ved
 •     Skogar nära små vattendrag
 •     Trädbevuxna myrar och skogbevuxna kanter kring myrar
 •     Lövsumpskogar och svämskogar
 •     Solexponerade åsar
 •     Mångfaldsobjekt vid landhöjningskusten (primärskogssuccessioner, myrar mm)
 •     Trädbevuxna vårdbiotoper (skogsbete mm)
 •     Skogsliknande miljöer på kalkberg och ultrabasisk mark
 •     Övriga skogbevuxna berg i dagen, stup och blockfält som är betydande för mångfalden.
Viktiga strukturer och egenskaper hos en METSO-livsmiljö

Många utrotningshotade och missgynnade skogsarter förutsätter ett bevarande av specifika strukturella drag hos trädbeståndet. De kan också kräva vissa ekologiska särdrag eller särskilda funktionella egenskaper av sin livsmiljö. Inom ramen för METSO-programmet ökas ett områdes skyddsvärde av följande faktorer:

 •     Förekomst av murket trä: murkna liggande träd, murkna högstubbar, torrakor, döda stående trädstammar, ihåliga träd, omkullblåsta träd
 •     Förekomst av resliga och gamla lövträd: asp, björk, sälg, rönn
 •     Förekomst av ädla lövträd
 •     Förekomst av grovt brunnet trä
 •     Området har karaktär av lund, karaktär av kärr, källpåverkan, sipperytor, karaktär av sumpskog eller karaktär av rikkärr
 •     Grundvattenpåverkan, kalkpåverkan, näringsrik berggrund
 •     Vattenhushållningen är i naturtillstånd eller i återställbart tillstånd; samt
 •     Varierande struktur i trädbeståndet, öppningar i kronsk iktet.


Högst prioriterade är artrika äldre skogar som är i naturliknande tillstånd men även yngre skogar med varierat trädbestånd och begynnande tillgång på död ved duger. Förekomsten av livskraftiga bestånd av nationellt hotade eller missgynnade arter ökar värdet hos ett potentiellt METSO-objekt. I ett METSO-område kan man även införliva angränsande skogar som kan restaureras för att möjliggöra förekomst av hotade eller missgynnade arter.

Värdet hos ett område ökar om det är beläget intill eller i närheten av ett existerande skyddsområde. En annan viktig faktor är områdets storlek: Ju större areal, desto bättre är chansen att krävande arter skall kunna överleva på längre sikt.

Natur och Miljö har gett ut en handbok om hur man känner igen naturvärden i en skog. Du kan även läsa mer om skogsinventering i ett separat tips.

Vem besluter om fredningen?

METSO-programmet omfattar såväl olika typer av fredning som utvecklande av naturhänsyn i skogsbruket. De regionala miljöcentralerna sköter ärenden gällande fredning och de regionala skogscentralerna sköter ärenden gällande ekonomiskogar.

Initiativet till METSO-avtal kan tas av antingen myndigheter eller skogsägaren själv, men i sista hand skall båda parter godkänna avtalsvillkoren gällande bl.a. ersättningar och fredningsgbestämmelser. Det här grundtanken med de nya, fritilliga mekanismerna som används inom ramen för METSO-programmet.


Naturskyddsområde på privat mark

Ett sätt att skydda skogen är att miljöcentralen med skogsägarens godkännande inträttar ett privat skyddsområde. Bortfallet av intäkter från virkesavverkningar ersätt av staten. I fredningsbestämmelserna skall ingå stadganden som skall säkra bevarandet av områdets naturvärden. Genom dem skyddas området mot avverkningar och byggande men även mot vägbyggen, dragandet av högspänningsledningar, dikning och annan yttre åverkan. Markägaren kan givetvis fortsätta att vistas i området som förut. Vid behov kan man också infoga bestämmelser om vård av områdets natur. Beslutet antecknas i fastighetsregistret.

Ett avtal gällande fredning av privat mark kan vara tidsbundet, men när det gäller skogsnaturen är det sällan ändamålsenligt.

Försäljning eller markbyte för naturskyddsändamål

Man kan också sälja både träden och markområdet till staten eller göra ett markbyte. Ärendet sköts av miljöcentralen, som uppgör ett skriftligt erbjudande om inköp eller markbyte. Värdet på skogen baseras även i detta fall på gängse virkesvärde för området. Priset på marken baseras på tabeller som forststyrelsen uppgjort. Försäljningsinkomsterna (dvs virke, mark, torv och eventuella byggnader) är skattefria till 80% medan man betalar en skatt på 28% på den resterande delen. Den totala skatteprocenten blir 5,8%. Staten står för alla kostnader som hänför sig till affären.

Detta gäller också i fall man gör ett markbyte med staten. Ett markbyte innebär i praktiken att man säljer området åt staten och får ett annat område som betalning. Betalningen kan också bestå av ett markområde med en plantering samt en viss summa pengar.

Forststyrelsens naturtjänster övertar förvaltningen av området och uppgör en nyttjande- och vårdplan för området.


Värdering av virket


Värderingen görs av personal vid miljöcentralen (eller som beställning av annan instans). Virket ersätts till sitt fulla gängse värde. Vid fredning av privatmark (äganderätten bibehålls hos markägaren) är ersättningen helt skattefri. Vid försäljning (äganderätten övergår till staten) av området för naturskyddsändamål betalas även ersättning för markbottnen, men endast 80% av ersättningen är då helt skattefri.

I fall man äger en skog med ett virkesinnehåll på 300 kubikmeter/hektar är värdet vanligen mellan 6 000 och 10 000 euroberoende på trädslag och sortiment. I fall virkesinnehållet är så högt som 400 kubikmeter/hektar är värdet vanligen mellan 8 000 och 13 000 euro. Priset baseras på en viss tids medeltal för området.

För inventeringen, värderingen eller eventuell styckning tillkommer inga extra kostnader. Även i fortsättningen är affären ekonomiskt fördelaktig då man inte har några kostnader föranledda av det lagstadgade förnyandet av trädbeståndet.

Behöver du mera hjälp och råd?


Vi på Natur och Miljö hjälper gärna till att bedöma om Din skog har skyddsvärden och att hitta rätt myndighet som kan göra de formella besluten!

Tag kontakt!