vad_vi_gor/skog_och_mark
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/755_120_tickor.jpg

Naturinventera skogen!

Den nya handeln med naturvärden öppnar möjligheter för skogsägre att få ekonomisk ersättning skydd av skogsnaturen. För att kunna erbjuda ett område till METSO-programmet, måste naturvärdena vara dokumenterade åtminstone översiktligt.
METSO-programmet, vars målsättning är att förbättra skyddet av skogsnaturens biologiska mångfald i södra Finland, bygger på ett nytt koncept som kallas handel med naturvärden. Tanken är, att myndigheterna informerar om vilka slags naturvärden samhället anser vara skyddsvärda och att skogsägarna sedan tar ställning till om de vill göra ett avtal om skydd mot ersättning.

Nuförtiden ligger det alltså i skogsägarens intresse att känna till naturvärdena i sin skog. I annat fall kan man gå miste om ersättningar, som rentav kan vara ekonomiskt fördelaktigare än virkesodling.

Du kan göra det själv!
I traditionell skogsbrukplanering hinner och kan skogsbruksingenjörerna oftast notera endast de tydligaste naturvärdena. Det finns specialutbildade naturinventerare för situationer där det behövs noggranna analyser och mångsidig artkunskap. Innan man kontaktar experter, kan man dock börja med att själv bilda sig en uppfattning av skogens naturvärden.

Natur och Miljö gav år 2007 ut en handbok i praktiskt fickformat om översiktlig naturinventering. Boken heter Stig in i skogen och kan beställas från förbundets kansli eller laddas ner i pdf-format.
Så kommer du igång
För att en skog skall kunna skyddas inom ramen för METSO, måste området uppfylla naturvetenskapliga, så kallade METSO-kriterier. De bygger på dels livsmiljöer/ naturtyper och dels egenskaper/ strukturer. Förekomst av hotade arter och närhet till existerande skyddsområden är andra viktiga faktorer.
Med METSO-kriterierna i bakhuvudet är det bara att traska ut i skogen med öppna ögon och öron. En potentiell METSO-skog avviker vanligen rätt markant från en modern ekonomiskog. Märk ut på en karta områden som verkar vara intressanta, så att du eller någon annan lätt kan hitta tillbaka för att göra noggrannare studier. Det lönar sig att skriva ner sina observationer så fort som möjligt, efter hemkomsten, för man glömmer så fort!
Dokumentering av METSO-värden
Ju bättre dokumenterade naturvärdena i din skog är, desto lättare går det att komma vidare i de konkreta diskussionerna med miljöcentralen gällande fredning.

En fältrapport kan innehålla bl.a. följande element
1) Primära strukturella kriterier:
Träden är av olika ålder med ovanligt stort inslag av döda rotstående träd och stora lågor i olika nedbrytningsstadier. Tallöverståndare med sköldbark samt stora vindfällda stammar med rotvälta finns. Vattenhushållningen i nära naturtillstånd med försumpningar och grankärrspartier.
2) Areal och läge:
Området omfattar en enhetlig areal på 5,4 ha. Området finns på drygt 2 km:s avstånd från ett Natura och lundskyddsområde.
3) Kompletterande kriterier:
Förekomst av krävande arter som vedticka (Phellinus viticola) och lackticka (Ganoderma lucidum).
Områdesbeskrivning:
Området är ett drygt 5 ha stort skogsområde med gammal mossig granskog (MT) med inslag av tall, björk och enstaka sälg. Trädbeståndet är flerskiktat och i naturliknande tillstånd med grova 35-55 cm:s tallöverståndare. Murknande granved av grövre kaliber (25-35 cm) finns ovanligt rikligt över hela området och finns även i koncentrationer. Veden förekommer i olika form i varierande nedbrytningsgrad av bl.a. grova liggande granar (även många mossbelupna långt nedbrutna), grova rotstående döda granar, grova rötskadade träd och brutna granar med högstubbe. Även torrakor av tall förekommer. Området är svagt kuperat och i speciellt i norra delen finns stora mossbelupna stenblock. På mitten av området finns en sank svacka med ett litet halvöppet kärr med björkar och tallar. Runtomkring finns också större grankärrspartier med bestånd av skogsfräken och en stor matta av kammossa. På området finns flera stora myrstackar. Längs norra kanten av området rinner en bäck som åtminstone närmast skogsbilvägen är "förbättrad". I övrigt är vattenhushållningen naturlig.
Du kan få hjälp
Vi på Natur och Miljö ger gärna råd om översiktlig naturinventering. Tag kontakt!