vad_vi_gor/skog_och_mark
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/755_120_kaerr.jpg

Miljövänligare jord- och skogsbruk

Finland är ett skogsland. Tre fjärdedelar av landarealen består av skog. En knapp tiondel är jordbruksmark och drygt 4% bebyggd. Skogarna har en stor betydelse för finländarnas livskvalitet både som källa till förnybara naturresurser och som rekreationsomgivning. Ett miljövänligt jordbruk garanterar tillgången på närproducerad mat, håller landsbygden levande och upprätthåller värdefulla kulturlandskap.

Dagens intensiva jord- och skogsbruk är i längden ohållbart för miljön. Förlusten av biologisk mångfald i skog och mark måste stoppas. Samtidigt måste det finnas möjlighet att idka både jord- och skogsbruk. Inom jord- och skogsbruk fokuserar Natur och Miljö på

  • Metso-programmet för frivilligt skyddande av privata skogar
  • Skogsbruk med hög nivå av hänsyn till skogsnaturen
  • förlusten av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet skall minska
  • Ökad andel ekojordbruk och efterfrågan på närodlade ekologiska livsmedel
  • Minskade utsläpp av näringsämnen och användning av fossila bränslen inom jordbruket
  • Vård av kulturlandskap för att bevara den biologiska mångfalden

Natur och Miljös primära verksamhetsområde utgörs av kustregionen inklusive Åland. Skyddsåtgärder i Svenskfinland är av stor nationell betydelse beträffande framför allt hemiboreala skogar, landhöjningsskogar, skärgårdsskogar och gamla kulturlandskap.