vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar Stellaria.jpg

Spara värme och värm med förnyelsebara bränslen

En stor del av vår energianvändning går till uppvärmning av hus. Om huset värms upp med fossila bränslen eller el som producerats av fossila bränslen bidrar vi till klimatförändringen. Välj därför att värma upp ditt hus med förnybara energikällor som trä eller solenergi. Effektivast löser vi miljöproblemen genom att spara på värmen.
Ungefär hälften av finländarna bor i hus utanför fjärrvärmenätet och kan själva välja uppvärmningskälla. Det är fråga om ett miljömässigt viktigt val. Hälften av den energi som används i ett vanligt egnahemshus går till uppvärmning. Av Finlands totala energikonsumtion står uppvärmning av byggnader för ungefär en femtedel. En tredjedel av alla bostadshus har värmepannor som använder fossila bränslen och 10 procent uppvärms med direkt elvärme. Den el som produceras i Finland härstammar till stor del ( ca 75 %) från fossila bränslen eller kärnkraft.

Miljöbelastning av icke-förnybara energikällor

Fossila bränslen
Förbränning av fossila bränslen ökar mängden växthusgaser i atmosfären. Utsläppen har ökat markant efter den industriella revolutionen och trenden fortsätter fortfarande globalt och i Finland. De viktigaste växthusgaserna från mänsklig verksamhet är koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N20). Gaserna härstammar till stor del från energiproduktion.
De höjda halterna av växthusgaser leder till att jordens medeltemperatur stiger. Klimatet förändras dock på olika sätt i olika delar av världen; på vissa håll blir det varmare och på andra ställen kallare. Klimatförändringen påverkar även vattnets kretslopp, t.ex. nederbörd och avdunstning, vilket kan leda till stora problem för livsmedelsproduktionen. Jordens temperaturzoner kan förskjutas så snabbt att växterna inte hinner anpassa sig, vilket medför att vissa biotoper kan förstöras och arter utrotas. Andra effekter av klimatförändringen är att polarisarna börjar smälta och vattenytan stiger i oceanerna.
I Finland har vi inga fossila bränsleresurser förutom torv. Olja, kol och gas måste alltså transporteras långa sträckor, vilket medför både utsläpp och olycksrisker. Sjötransporter av olja kan sluta i en förödande storkatastrof. Fossila bränslen är ändliga resurser som kommer att ta slut.

Kärnkraft
Kärnkraften är ingen miljömässigt hållbar lösning på problemet med klimatförändring. Olyckor i kärnkraftverk kan leda till utsläpp av radioaktiv strålning. Avfallet från kärnreaktorer är en miljörisk i tusentals år. Uranet är en ändlig resurs och brytningen mycket miljöskadlig.

Eluppvärmning
Direkt elvärme är ett uppvärmningssystem som är enkelt för användaren, men dåligt ur energieffektivitetssynvinkel. Mer än hälften  av energin går förlorad i så kallade kondenskraftverken, som enbart producerar el, medan kombikraftverk (både el och värme) har en bättre verkningsgrad. El är en värdefull energiform, som kan driva avancerade apparater, och att använda den till uppvärmning kan ses som ett stort slöseri. Ett särskilt stort gissel är elmotstånden i väggbatterier eller golv. Ett vattenburet system är mycket bättre, eftersom man i ett senare skede kan byta ut elmotstånden mot andra värmekällor, t.ex. jordvärme, biobränslepanna eller solpaneler.

Värme ur förnyelsebara energikällor
Det går bra att värma upp huset utan fossila bränslen. Genom att använda förnyelsebara energikällor bidrar du inte till klimatförändringen.

Träbränslen
Vid all förbränning bildas koldioxid, men det kol som finns i ved har nyligen bundits ur atmosfären och kan bindas på nytt av växtligheten. Samma mängd koldioxid skulle ändå frigöras då trädet förmultnar. Så länge det finns skogar och annan växtlighet som binder koldioxid ökar användningen av biobränslen inte den totala mängden av denna växthusgas i atmosfären. Då man eldar med träbränslen bör man se till att värmepannan är i gott skick och rätt inställd, så att utsläppen av partiklar och farliga ämnen hålls så låga som möjligt. Elda alltid med torr ved, eftersom utsläppen då är mindre. Det finns många olika former av träbränslen, t.ex. klabbar, flis och pellets.

Jordvärme
Med hjälp av värmepumpar kan man utnyttja gratis solvärme som finns lagrad i rikliga mängder i jord, berg eller vattendrag. Energin kan utnyttjas för uppvärmning av hus och varmvatten. Värmepumpen kräver el, men för varje kilowattimme elenergi som värmepumpen förbrukar ger den ut 3-4 kWh värmeenergi. Det lönar sig förstås att köra värmepumpen med el från förnyelsebara källor, s.k. miljömärkta elleveranser.

Aktiv och passiv solvärme
Passiv solvärme betyder att man tar vara på solvärmen genom arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar, t.ex. genom att ha stora fönster mot söder och mindre mot norr. Också huset läge, form och byggnadsmaterial är viktiga aspekter. Redan med dagens lösningar kan man i Finland täcka en femtedel av byggnadens totala värmebehov med passiv solvärme.
Man kan aktivt ta tillvara solenergi genom olika typer av solfångare. Solfångare är ett bra komplement till exempelvis en pelletpanna. Solenergi är i sig en utsläppsfri energiform, men hjälputrustningen kräver litet energi.

Spara värme
Som du ser finns det många bra alternativ för uppvärmning, men det allra bästa miljövalet är att se över konsumtionen, d.v.s. försöka spara energi. Ha det inte för varmt inomhus! Genom att sänka temperaturen med en grad sparar du 5 % av energiförbrukning. Se till att termostaterna fungerar och reglerar värmen rätt. Energiförbrukningen kan minska med 8–12 % då termostaten beaktar värmen från solen, elapparater, belysning och mänskor. Kom också ihåg att sänka temperaturen om du reser bort.


Lagom temperatur  
Bostadsrum  20-21 grader
Sovrum  18-20 grader
Sällan använda rum  10-15 grader
Förråd  12 grader
Garage  3-5 grader

Förhindra drag. Tätning av fönster är en lätt och effektiv åtgärd. Observera dock att luftkvaliteten försämras i vissa hus om de blir för täta. Dra för gardiner under kalla vinternätter, gardinen fungerar nästan som en extra fönsterruta, och vädra med ett ordentligt korsdrag en kort tid. Om du bara har ett fönster på glänt en längre tid förlorar du värme utan att vädra effektivt.
Ventilation och uppvärmning utgör en helhet. Ventilation med värmeåtervinning, där värmen från den utgående luften tas tillvara och värmer den ingående luften, sparar stora mängder energi. Nedkylning av inomhusluften på sommaren kräver mycket elenergi.
Tänk också på uppvärmningen av sommarstugan. Ofta värms sommarstugan upp med direkt el, trots att andra bättre alternativ finns. Var noga med att inte slösa med värmen - ha den på endast då det behövs.