vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Skrakungar.jpg

Odla ekologiskt i hemträdgården

Bekämpningsmedel används inte enbart i jord- och skogbruket samt i kommersiella trädgårdar, utan också i hemträdgårdar för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadedjur. Rester av kemikalierna kan bli kvar i marken, i grödorna eller läcka ut i vattendragen. Övergå till ekologisk odling i din hemträdgård och undvik riskerna med gifter.
Bekämpningsmedel är tillgängliga
Bekämpningsmedel borde i princip utvecklas så att de påverkar endast den organism som skall bekämpas, men är ofarliga för andra organismer. I praktiken är det sällan så. I Finlands används årligen över 4.000 ton pesticider. Siffror på hur stor del som används i hemträdgårdar går inte att få tag på, men underökningar från Sverige visar att det används mera gifter per ytenhet i hemträdgårdar än i jordbruket. För att använda bekämpningsmedel i jordbruket kärvs dessutom licens och utbildning om säker användning av de giftiga ämnena. I hemträdgårdarna får giftiga bekämpningsmedel användas utan att användaren nödvändigtvis har någon kunskap om hur de ska användas och vilka effekter ämnet medför i naturen. Gifter används också ofta i onödan då man inte känner till skadegörarens livscykel och därför besprutar vid fel tillfälle.

Vad händer med gifterna i miljön?
Bekämpningsmedel är problematiska eftersom de är vattenlösliga, binder sig dåligt i jorden och bryts ner långsamt. Gifterna bryts ner av mikrober i marken, men i finländska förhållanden förekommer ofta perioder då nedbrytningen sker långsamt eller har avstannat helt, som t.ex. då marken är frusen, det är torrt eller då syretillförseln är begränsad p.g.a av väta. Eftersom bekämpningsmedel bryts ner långsamt utsatts organismerna för ämnet under en lång tid. Även en låg halter av ett mindre giftigt ämne inverka skadligt på organismerna. Ur marken läcker gifterna ut till yt- och grundvatten, som är svåra att rena. Flera bekämpningsmedel är akut giftiga för vattenlevande djur och växter.
En annan biverkning av bekämpningsmedel är att de dödar även andra insekter än de s.k. skadegörarna, bland andra nyckelpigan som hjälper till vid skadedjursbekämpningen och bin som pollinerar. Detta innebär mindre föda för andra djur, som t.ex. fåglar och därför en minskad biologisk mångfald. Fåglar utsätts också för bekämpningsmedel då de äter betade frön eller besprutade växtdelar.

Förebyggande åtgärder bäst
Det effektivaste sättet att motverka skador är genom förebyggande åtgärder. Om växten mår bra är sannolikheten mindre att den blir attackerad av skadegörare och den klarar sig också bättre i konkurrensen mot ogräs. Anpassa växterna efter växtplats och jordmån, inte tvärtom. Välj sorter som är konkurrenskraftiga. Plantera växter som inverkar positivt på varandra, som t.ex. jordgubbe och vitlök, nära varandra. Tagetesblommor här och där hjälper också till att hålla skadedjuren borta.

Rensa ogräs utan gifter
Att rensa ogräs för hand är terapi för både kropp och själ! Ta bort ogräsen när de är små, före de blommar och sprider frön. I täta, frodiga bestånd konkurreras ogräsen dessutom snabbt ut. Man kan också förhindra ogräs genom att täcka marken. Som täckningsmaterial kan man använda fibertyg, papper, gräs, halm eller barkflis. T.ex. går zucchini- och pumpalandet bra att täcka med halm eller gräs och under buskar är det bra att strö träflis.

Ekologisk skadedjursbekämpning
Små mängder skadedjur och större djur kan man plocka bort för hand. I ekologisk odling kan man bekämpa skadedjur med t.ex. tallsåpa. Nässelextrakt kan användas för bekämpning av skadedjur med mjukt skin, som t.ex. bladlöss. Gör din trädgård trivsam för småfåglar, nyckelpigor och stinksländor eftersom de hjälper dig att sköta bekämpningen av skadedjur. Man kan också täcka själva grödorna för att skydda dem mot skadeinsekter och vid behov mot frost.

Nässelextrakt
Blötlägg ca 1 kg nässlor i 10 liter vatten i ett dygn. Extraktet bör spädas ut 1:10 innan det kan sprutas på växterna. Undvik besprutning under soliga dagar eftersom bladen då kan brännas av lösningen.

Växtföljd också i hemträdgården – och gödsla ekologiskt
Olika växter drabbas av olika sjukdomar och skadedjur, vilket i mån av möjlighet lönar sig att utnyttja. Olika växter har också olika behov av näring. Därför lönar det sig att inte odla samma växter på samma ställe år efter år, utan att utnyttja växtföljd. Trädgården delas in i sektorer som befinner sig i olika skeden av växtföljden. I början tillsätter man kompost eller utnyttjar gröngödsling, d.v.s. växter som binder kväve från luften, som t.ex. ärtväxter. Därefter odlad man växter som behöver mycket näring, som t.ex. kål, selleri, vitlök, purjo, kålrot eller frilandsgurka. Följande år kan man odla t.ex. lök, potatis, morot, rödbeta, sallad och örter.
I den ekologiska trädgården används inte konstgödsel, utan trädgårds- och hushållskompost och komposterat djurgödsel. Alger är också bra gödsel för trädgårdslandet.

Källor:
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
Miljöförvaltningen