vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar blabar.jpg

Måla med miljöhänsyn

Det lönar sig att tänka på miljö och hälsa då man slipar bort gammal färg, målar nytt och till sista tar hand om avfall från slipning och målning.

 

Försommaren brukar anses vara den tid på året då målningsarbeten utomhus bäst kan utföras. Luftfuktigheten är då oftast lägre än senare på sommaren och nymålade ytor torkar snabbare.

Innan man kommer så långt att man kan börja stryka ny färg på ytterväggar, staket eller trädgårdsmöblemang måste gammal flagande färg avlägsnas så långt som möjligt. Det ökar livslängden hos de nya färglagren. Att tvingas måla om med några få års intervaller är varken smart miljömässigt eller ekonomiskt.

Gammal färg kan avlägsnas med organiska lösningsmedel, men de ångor dessa avger är både hälsovådliga och miljöfarliga. Mekanisk slipning är att föredra, även om det kan kännas slitsamt. Att skydda sig mot slipdammet med hjälp av ett ansiktsskydd är klokt även då man slipar utomhus. Flagor av gammal målarfärg borde helst samlas upp på en presenning eller liknande och sedan förpassas till insamlingskärl för farligt avfall.

 

Det går att beakta miljö och hälsa också då man väljer målarfärg. För närvarande omfattar förteckningen över utomhusmålfärger som beviljats den nordiska miljömärkningens Svanmärke endast tre
fabrikat. Bland dessa finns dock ett stort antal färgnyanser.

Ett av kriterierna för att en färg eller ett lack för utomhusbruk ska kunna beviljas Svanenmärket är att inga flyktiga aromatiska föreningar aktivt har tillsatts produkten. Dessa föreningar innehåller molekyler med en eller flera bensenringar och är därmed potentiellt cancerogena. Kriterierna omfattar dessutom gränsvärden för övriga flyktiga organiska föreningar.

 

Jaana Pasanen, överinspektör på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, berättar att färgfabrikanterna överlag allt mer övergår från att tillverka färger innehållande organiska lösningsmedel till vattenbaserade färger – av miljö- och hälsoskäl. Färger innehållande naturprodukten linolja som lösningsmedel har också blivit populärare.

– Men en färgs hälso- och miljöeffekter är också beroende på de verksamma substanser den innehåller. Det är därför viktigt att alltid läsa instruktionerna på förpackningen om hur man hanterar färgen tryggt, säger Pasanen.

Vattenbaserade färger är potentiellt skadliga för den biologiska reningen i kommunala reningsverk. Det rekommenderas därför att man inte spolar ned vatten man tvättat penslar med i avloppet. Den miljömedvetna målaren torkar av sin pensel på en tidning och samlar upp tvättvattnet i ett kärl som tillsluts och förs till en insamlingspunkt för farligt avfall. Detta gäller i ännu högre grad om färgen innehåller organiska lösningsmedel, såsom lacknafta. Metallburkar där målarfärgen torkat in kan deponeras i insamlingskärl för metallavfall. Kasserade penslar med intorkad färg får deponeras i blandavfallskärlen.

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2017