vad_vi_gor/biologisk_mangfald
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Biologisk mångfald

Med biologisk mångfald eller biodiversitet avses all den ofantliga variation som förekommer i naturen inom arter (genetisk diversitet), mellan arter (artdiversitet) och mellan artsamhällen (ekosystemdiversitet). Den biologiska mångfalden är utgångspunkten för det moderna naturskyddet.

Finland har förbundit sig att följa FN:s konvention om biologisk mångfald. Dess huvudsakliga mål är att skydda den biologiska mångfalden, ett hållbart nyttjande av naturen samt en jämn och rättvis fördelning av ekosystemtjänster. Den ursprungliga målsättningen var att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden globalt, regionalt och nationellt fram till 2010. Det lyckades inte. Den nya målsättningen är att göra detta före utgången av 2020.

Praktiskt taget all verksamhet Natur och Miljö driver syftar till att bevara den biologiska mångfalden.

  • Natur och Miljö deltar i beredningen av Finlands nationella biodiversitetsstrategi
  • Natur och Miljö belyser naturvetenskapliga fakta om arter som debatteras i finlandssvensk massmedia
  • Natur och Miljö är medlem i den internationella naturvårdsunionen IUCN