om_oss/var_historia
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar spegling-17.jpg
 

Så grundades Natur och Miljö

20.04.2012 kl. 12:35
Natur och Miljö, dess föregångare och uppkomst
sammanställd av Karin Hongell på basen av arkivmaterial.

Delegationen för hembygdsvård —> Hembygdsvård r.f. —> Natur- och miljövård r.f. —> Natur och Miljö r.f.

Svenska Landskommunernas i Finland Förbund beslöt på sin Kommunalkongress i Esbo den 20 oktober 1956 att tillsätta en delegation för hembygdsvård. Saken hade under två verksamhetsår förberetts av Hembygdsvårdens Samarbetskommitté. Då antogs också ett reglemente för Delegationen vari anges att Delegationen består av ordförande och tio ledamöter jämte personliga suppleanter för dem, alla valda av kommunalkongressen. Av ledamöterna utses minst fem på förslag av de stödjande organisationerna. Till ordförande i Delegationen  valde kommunkongressen intendenten för Borgå museum, fil.mag. Marita Munck

Delegationen för hembygdsvård sammankom första gången den 14 januari 1957, då agr. Johan Standertskjöld valdes till viceordförande och ett arbetsutskott tillsattes. Som Delegationens sekreterare fungerade en tjänsteman vid Svenska Landskommunernas förbund, i början hortonom Ingel Fontell och senare socionom Gösta Svenfelt.

Följande Kommunalkongress var i juni 1957 och då avgav Delegationen ännu inte någon skriftlig årsberättelse, endast en muntlig redogörelse. Vid denna kongress valdes Johan Standertskjöld till ordförande för Delegationen. Han fungerade som ordförande under hela Delegationens verksamhetstid, under organisationsreformen och under Natur- och miljövårds första verksamhetsår.

Delegationens verksamhet understöddes genom årsavgifter av finlandssvenska kommuner och organisationer, både lokala och landskapliga organisationer och hela Svenskfinland omfattande organisationer. År 1958 understöddes Delegationen enligt årsberättelsen ekonomiskt av 20 kommuner och 40 organisationer. Dessutom hade Delegationen kontaktmän i 17 kommuner. År 1960 hade antalet understödande organisationer ökat till 50.

Från och med år 1957 avgav Delegationen för hembygdsvård årligen skriftliga verksamhetsberättelser till Svenska Landskommunernas förbund.
Delegationens arbetsutskott bestod år 1958 av ordf. Johan Standertskjöld, v.ordf. Carl Jacob Gardberg, Irina Matvejew, N. Forsell och sekreteraren. År 1968 bestod arbetsutskottet av ordf. J.Standertskjöld, v.ordf. C.J.Gardberg, I.Matvejew, I.Fontell, H.Kronman och sekreteraren Gösta Svenfelt.

Kommunalkongressen i juni 1962 gjorde några ändringar i Delegationens för hembygdsvård reglemente.

Enligt reglementet hade Delegationen till uppgift "att verka som ett föreningsband mellan kommuner och organisationer, vilka bland Finlands svenska befolkning arbetar för landskapsvård, byggnadskultur och naturskydd, för bevarande och utvecklande av bygdekulturen samt fornminnesforskning, ävensom för andra på hembygdsvården ankommande uppgifter".

Från den 1 juli 1968 indrog Svenska Landskommuners i Finland förbund förmånen av oavlönad arbetskraft för skötandet av Delegationens sekretariat.
På förbundskongressens möte i juni 1968 beslöt Finlands svenska landskommuners förbund att upplösa Delegationens för hembygdsvård reglemente från den 1.1.1969 och därmed förlorade Delegationen sin juridiska bas.

Vid samma tid omorganiserades Finlands naturskyddsförening till ett förbund och diskuterades om Delegationen skulle omorganiseras till en skild förening ansluten till detta förbund. Ordföranden J.Standertskjöld var aktiv inom båda organisationerna och hade sedan 1964 varit redaktör för Finlands Natur, Finlands naturskyddsförenings svenskspråkiga årsbok.
Delegationens för hembygdsvård arbetsutskott beslöt på sitt möte 27.9.1968 att gå i författning om att grunda en självständig förening eller ett förbund med ungefär samma verksamhetsformer som Delegationen haft och som kunde överta Finlands naturskyddsförenings svenskspråkiga verksamhet. Förslag till stadgar uppgjordes och behandlades 18.10.1968 på arbetsutskottets möte.

Den 14 december 1968 hölls ett konstituerande möte där man beslöt grunda en självständig registrerad förening med samma syftemål och namn som Delegationen haft.

Föreningens namn var först Delegationen för Hembygdsvård och ordförande var Johan Standertskjöld. I styrelsen invaldes också bl.a. Louis Ehrnrooth, som fungerade som vice ordförande också i Natur och Miljö ända till år 1985. 
Delegationen för hembygdsvård höll sitt sista kombinerade arbetsutskotts och styrelsemöte 13.3.1969, då också den nygrundade föreningens styrelsemöte hölls.

Föreningen registrerades 22.8.1969 under namnet Hembygdsvård r.f. och dess ändamål var enligt de nya stadgarna att "främja natur-, miljö- och fornminnesvården samt byggnadskulturens utveckling i landet, ävensom utgöra centralorgan för sådana organisationer, kommuner och enskilda personer, vilka i samarbete med föreningen önskar främja dess målsättningar." Till sekreterare valdes trädg.ark.stud. Christina Laurén.
Delegationen kallades av Statsrådet till medlem i en nationell delegation för att förbereda begåendet av naturvårdsåret 1970. Denna uppgift övertogs av den nygrundade föreningen, närmare bestämt dess ordförande Johan Standertskjöld som blev naturvårdsårets generalsekreterare.

Den nygrundade föreningen Hembygdsvård r.f. skickade hösten 1969 inför sitt första årsmöte  medlemsinbjudan till 120 organisationer samt till svenskspråkiga kommuner, köpingar och städer.  Årsmötet planerades till november 1969 men hölls först 30 januari 1970. I årsmötet deltog 24 organisationer, 1 stad (Hangö), 3 kommuner och som observatörer 4 organisationer och 2 kommuner. Föreningens namn ändrades efter omröstning till Natur- och miljövård, vilket var styrelsens förslag.

På detta första årsmöte diskuterades också förhållandet till det nygrundade Finlands naturskyddsförbund. Styrelsen befullmäktigades att bedriva underhandlingar med Naturskyddsförbundet om sätt och villkor för anslutning. Underhandlingarna ledde till en överenskommelse mellan Natur- och miljövård och Finlands naturskyddsförbund, så att var och en skulle på sitt språkområde fungera som en riksorganisation och sinsemellan samarbeta. Samarbetsformerna diskuterades på nytt bl.a. år 1979. Natur- och miljövård ville fortsätta som självständig organisation och samarbete mellan organisationerna vore fortsättningsvis önskvärt.
Beslut om att Natur- och miljövård tar hand om den svenskspråkiga publikationen Finlands Natur och den sammanslås med Natur- och miljövårds årsskrift.

Vid årsmötet 13.3.1971 bestod medlemskåren av 22 organisationer och 18 enskilda medlemmar. Till ny ordförande valdes Per Stenbäck. Lars Blomberg fungerade som verksamhetsledare och var också medlem i styrelsen.
År 1980 ändrades föreningens namn till Natur och Miljö.