malgrupper/lager/natur_sprak/forskning
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Hostlovviolspindling.jpgVårt forskningsteam


Anna Slotte
Docent, universitetslektor i pedagogik
Helsingfors universitet
anna.slotte (a) helsinki.fi
  
Forskar kring barns och ungas
språkvardag i flerspråkiga sammanhang,
med fokus på lärande och identitet.
I Språk & Natur ansvarar Anna,
i samarbete med Fritjof Sahlström,
för det språkpedagogiska upplägget
under lägren och den forskning som görs inom projektet.

 


 

Fritjof Sahlström
Docent, universitetslektor i pedagogik
Åbo Akademi
 
Forskar om interaktion och lärande i pedagogiska sammanhang,
med ett särskilt intresse för utveckling av metoder för att dokumentera
och analysera interaktion.
  


 


 


Natur & Språk i media
 Forskning för utveckling av tvåspråkig fritidsverksamhet

Planeringen och genomförandet av Natur & Språk-lägren är ett led i en utveckling av ett koncept för organisation av tvåspråkig fritidsverksamhet.

Anna Slotte, Fritjof Sahlström och forskningsassistenten Noora Lehtonen vid Helsingfors universitet har ansvarat för den språkpedagogiska planeringen och forskningsdelen av projektet. Lägerledarna fick en intensiv utbildning i flerspråkighetsdidaktik under våren före lägren. I syfte att analysera och utveckla hur det språkpedagogiska upplägget fungerar i praktiken dokumenterades delar av lägerverksamheten. Detta gjordes genom videoinspelningar, observationer och intervjuer, enligt forskningsetiskt riktiga principer. Under de år som projektet pågick utvecklades metoderna för språkmedveten fritidsverksamhet i en pågående dialog mellan forskare, projektledare och lägerledare.Erfarenheter från lägren

Natur & Språk -lägren ordnades sommrarna 2015-2017. En del av dessa dokumenterades från början till slut genom videoinspelningar, intervjuer och observationer. Alla läger följdes även upp genom utvärderingsblanketter både från familjernas och lägerledarnas sida. 


Barnens språkförståelse och språkanvändning


Under all verksamhet på lägren, från morgonmål, diskning, lekar, upptäckter och experiment i naturen till kvällsmat och lägerbål, finns språket med. I tvåspråkiga sammanhang görs ständigt val gällande vilket språk som ska användas. Ibland är det praktiska, funktionella och känslomässiga faktorer som styr, ibland är sammanhang uttalat enspråkiga och det andra språket får då ligga i bakgrunden.

Det visade sig att de tvåspråkiga barnen pragmatiskt bytte språk i enlighet med ledarnas språkanvändning. Det visar på hur vana de är med principer om en person - ett språk. Mot bakgrund av den styrkan finns det goda möjligheter att inför nästa års läger ytterligare höja ribban bland annat genom att skapa ännu fler situationer där barnen har möjligheter och förväntas använda sin tillgång till två språk. Det kan vara frågan om att inom samma aktivitet använda både svenska och finska och på så sätt utveckla ordförrådet på bägge språken. För de barn ännu  försiktigt nosar på det andra språket är det viktigt att vi under lägren aktivt skapar utrymme så att barnen på enkla sätt kan pröva på språket, få känna sig som experter på sitt eget språk och uppfatta varandra som resurser.

Lägererfarenheterna visar att umgänge över språkgränserna inte är något dramatiskt för barnen. Det finns en trygghet i att ledarna använder bägge språken, men barnen lyssnar även aktivt då det andra språket används och det händer ofta att de snappar upp enstaka ord. Många verkar förstå en hel del och då de inte förstår frågar du, antingen ledarna eller andra barn. Naturen förenar och språkförståelsen stöds av det omgivningen och de konkreta aktiviteterna. Det går bra att plocka in ord från det andra språket och att använda kroppspråk för att göra sig förstådd.


Ledarna och aktiviteterna

I analyser av det videoinspelade materialet ser vi hur möjligheten att använda två språk kan stöda förståelse. Det här sker till exempel då ledarna väljer att betona en viktig del i en förklaring genom att upprepa sig på det andra språket. På ett naturligt och smidigt sätt blir både centrala naturfenomen och de språkliga uttrycken centrala samtidigt.


Spridning av resultaten

Resultaten av forskningsarbetet presenteras i en handbok för språkmedveten fritidsverksamhet.  Handboken kan laddas ner här. Projektet resulterar även i en vetenskaplig forskningsrapport och 1–2 vetenskapliga artiklar. 

Under 2016 deltog Natur & Språk på följande mässor och konferenser:
Educa-mässa 29-30.1 2016, Helsingfors.
VII Conference On Childhood studies 6-8.6 2016, Åbo.


Forskningsresultaten kommer att spridas till barn- och ungdomsorganisationer och andra relevanta aktörer. Lägerledarna får ett intyg på deltagandet i utbildningen och kommer i framtiden att sprida kunskapen om tvåspråkig fritidsverksamhet i sina egna nätverk.

För mera information gällande forskningsdelen av lägren kan du gärna ta kontakt med Anna Slotte och Fritjof Sahlström vid Helsingfors universitet.

Tillstånd och etiska frågor

Forskningsprojektet följer de regler som gäller för god etisk praxis. Det innebär att lägerdeltagarna (barnen och deras föräldrar, de andra vuxna och lägerledarna) informeras om forskningsprojektet och vi ber om deras samtycke till att delta. Allt insamlat material behandlas konfidentiellt.