malgrupper/lager/natur_sprak/flersprakighet
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg
 

Flerspråkighet

Vår syn på inlärning av språk

Natur & Språk bygger på ett socialt och interaktionellt perspektiv på språkutveckling, inom vilket man betonar hur viktigt det är att använda språk för att lära sig språk. Språk lärs och utvecklas i alla sammanhang och under alla aktiviteter där individen aktivt använder språket. Det är alltså inte enbart formell språkundervisning som är av betydelse.


Så här skriver Marketta Sundman, professor emerita vid Åbo universitet, i rapporten Tvåspråkiga skolor.

"Tidigare ansågs det viktigt att hålla språken strikt i sär, och attityderna till alla former av språkblandning i skolan var mycket negativa. Ett särhållande av språken sågs som ett villkor för att de två språken skulle kunna utvecklas på ett optimalt sått. I dag börjar denna syn vara något föråldrad.


Att kombinera två olika språk i undervisningen ses inte längre nödvändigtvis som en risk utan snarare som en särskild språkpedagogisk resurs. Växling mellan två olika språk är ett naturligt sätt för tvåspråkiga individer att kommunicera med personer som kan båda språken. Så menar Garcia och Baker att translanguaging, kontrollerad, avsiktlig växling mellan två olika språk, snarast bör vara naturligt i tvåspråkiga skolor, där eleverna spontant rör sig mellan båda sina språk. Kunskaperna i de två språken utgör sammantagna en stark språklig resurs, och det är bara förnuftigt att i undervisningen dra nytta av hela denna resurs."
 

Språklig identitet

Att barn kan vara trygga och starka i förhållande till sin egen (språkliga) identitet är centralt för deras allmänna välbefinnande och deras möjligheter till lärande. Den språkliga identiteten ser förmodligen olika ut hos barnen. (Språklig) identitet är inte något statiskt, utan den är dynamisk och tar sig olika uttryck i olika sammanhang.  


Inspiration av tvåvägsspråkbad

I planeringen av lägren för de enspråkiga barnen har vi språkpedagogiskt inspirerats av tvåvägsspråkbad. Tvåvägsspråkbad (eller tvåvägsprogram) är en av många former av språkbad och räknas som en stark form av tvåspråkig utbildning (Baker 2011). 

Huvudidén är att barn från två språkgrupper blandas och ”badar” i varandras språk. Tillämpar man tvåvägsspråkbad i skola sker hälften av undervisningen på det ena språket, hälften på det andra och målet är tvåspråkighet på individnivå och bevarande pluralism på en samhällelig nivå. På engelska används termerna ”dual language bilingual education” a, ”two way bilingual education” och ”two way immersion”. 


På Natur & Språks läger betonar vi nyfikenheten på språk. Vi vill ge barnen positiva attityder till det andra språket och en tro på den egna förmågan att klara sig i umgänge över språkgränserna. I språkmötena kommer de att utveckla sina kunskaper i det andra språket och få en starkare språklig medvetenhet. 

Vid planering av aktiviteterna är språkmedvetenhet och språkstöd centralt, liksom möjligheterna för aktiv gemensam språkanvändning mellan representanter för de två språkgrupperna. Öppenhet, språklek och språkglädje är alltid utgångspunkten.

 

Här kan du läsa mera om flerspråkighet, olika språkprogram och tvåspråkig undervisning: 

Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson, Inger Lindberg (red.) Flerspråkighet. En forskningsöveriskt. Vetenskasprådets rapportserie, 5/2012.
 

Marketta Sundman (2013). Tvåspråkiga skolor? En analys av fördelar och risker med införande av skolor med svenska och finska som undervisningsspråk. Magma-studie 4/2103.
 

Colin Baker (2011). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. 5th Edition. Clevedon: Multilingual Matters.