malgrupper/lager/natur_sprak
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Ladda ner handboken

Stärk och utmana - 
Idéer för flerspråkig fritidsverksamhet

 

 


Natur & Språk (projekt 2014-2017)

 

Tvåspråkig fritidsverksamhet

Natur & Språk har ordnat härliga tvåspråkiga sommarläger ute i naturen åren 2015-2017. Lägeraktiviteter som paddling, naturlekar och lägereldar har legat fokus, medan tvåspråkigheten integrerades i verksamheten för att stöda barnen i deras språkanvändning och uppmuntra dem till att använda sig av båda språken. Alla ledare var tvåspråkiga och finska och svenska användes på ett genomtänkt och stödjande sätt i lekar och vid dagliga sysslor under lägret. 
 

Varför?

Huvudtanken med Natur & Språks läger är att barnen ska ta del av spännande och roliga sommaraktiviteter samtidigt som deras språk stöds och utvecklas. Verksamheten är planerad för både barn med mer enspråkig bakgrund och barn som redan lever i en tvåspråkig vardag. I möten med andra ges barnen möjligheter till positiva erfarenheter och attityder till språk. Då barnen möter ett annat språk och andras språkanvändning stimuleras medvetenheten om den egna språkanvändningen och språkidentiteten. Flerspråkighetsforskning visar även att ett språk inte utvecklas på ett annat språks bekostnad. 

 

Även om det finns organisationer och föreningar som bedriver fritidsverksamhet där grupperna är språkligt blandade tas möjligheterna till en medveten och stödjande språkanvändning tillvara endast i begränsad omfattning. Som komplement till de redan existerande sätten att språkligt organisera fritidsverksamhet behövs en planerad tvåspråkig verksamhet, där ledarna har färdighet att skapa välfungerande möten där olika typer av språkbakgrund tas i beaktande.

 

På lägren har barnen en möjlighet att mötas över språkgränserna och ta del av ett välplanerat tvåspråkigt lägerliv. Genom Natur & Språk -lägren vill vi uppmuntra till positiva attityder till språk och språkgrupper samt stöda barns utveckling av språklig medvetenhet och språklig identitet.

 

 

För vem?

 

Läger för svensk- och finskspråkiga barn

På de spännande sommarlägren med tvåvägsspråkbad möts svensk- och finskspråkiga barn. Under lägren får barnen vistas ute naturen och njuta av sommaren samt träffa nya vänner. I interaktionen skapas positiva erfarenheter av och attityder till det andra språket. Verksamheten är planerad med inspiration från tvåvägsspråkbad, vilket betyder att ungefär lika många svensk- som finskspråkiga barn umgås, på sitt starkare språk och på det andra. En hel del barn, både på svenskt och finskt håll har begränsade erfarenheter av att kommunicera med andra barn över språkgränserna.

Erfarenheterna från lägren sommaren 2016 visar att barnen lätt använder sig av sin språkexpertis och gärna hjälper varandra med språket. På det här sättet utvecklas både barnens språkmedvetenhet gällande det egna språket och självförtroendet att använda det andra.

 

Läger för tvåspråkiga barn

är spännande och roliga sommarläger i naturen där både svenska och finska används på ett genomtänkt vis. Tvåspråkiga barn är ofta vana vid att språken används i olika sammanhang och med olika personer. På de här lägren ges barnen möjlighet att mer dynamiskt växla mellan språken för att utveckla ett flexibelt språkbruk och en mångsidig vokabulär på båda språken. Både under aktiviteterna i naturen och i samband med lekar får barnen känna sig starka på bägge sina språk.  


 

Mål

Lägren är ett led i en utveckling av ett koncept för organisation av tvåspråkig fritidsverksamhet. Svenska kulturfonden har finansierat det treåriga projektet Natur & Språk, med ändamålet ”att öka barns och familjers språkmedvetenhet genom tvåspråkiga naturläger, och för att med forskningsbaserat utvecklingsarbete utveckla metoder och riktlinjer för tvåspråkig fritidsverksamhet.”

Intresse för språk, positiva attityder till andra språk och språkgrupper, ökad språklig medvetenhet, en stärkt språklig identitet och ökade språkkunskaper ingår, på lite olika sätt, i målen för samtliga läger som ordnas. Lägerledarna har under våren inför lägersäsongen fått en intensiv utbildning i tvåspråkighetspedagogik och allt program är planerat med språklig nyfikenhet och glädje som grundprincip
 
 
Läs artiklar och lyssna på intervjuer om Natur & Språk här.