blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Dagen efter ... ännu ett HELCOM-möte

04.10.2013 kl. 09:14

Gröntvätt av jordbruksstöden

27.06.2013 kl. 08:54

Ny bas för miljöarbetet på EU-nivå

20.06.2013 kl. 15:43

Tummen ner för nytobak i jordbruksmiljön

26.04.2013 kl. 08:56

Nio orsaker till att Talvivaara bör stängas

24.04.2013 kl. 14:00

Virkesproduktion på torvmark illa för klimatet

19.04.2013 kl. 12:04

Nio orsaker till att Talvivaara bör stängas

24.04.2013 kl. 14:00
Natur och Miljö gick i dag tillsammans med andra finländska miljöorganisationer ut med ett hårt ställningstagande mot Talvivaaragruvan. Det är en exceptionell åtgärd, men så har också Talvivaara blivit en för finländska förhållanden exceptionell miljökatastrof.

Nedan nio skäl till att miljöorganisationerna kräver att verksamheten vid Talvivaaragruvan skall läggas ner:

 

1) Bolaget har på ett flagrant sätt brutit mot miljötillståndet
Verksamheten motsvarar inte det som utlovades i ansökan om miljötillstånd. Bolaget försöker inte ens längre åstadkomma ett slutet kretslopp eller genomföra vattenrening som omfattar allt spillvatten.
Bolaget har upprepade gånger brutit mot miljötillståndet. Det här är ett klart tecken på misslyckande. Om verksamheten vore under kontroll skulle det inte behöva göras.
Talvivaara mörkar rapporter och information, till och med det som bolaget borde överlämna till myndigheterna.


2) Företaget utnyttjar kryphål i lagen för sin affärsmodell
Miljöskyddslagens § 62 har redan utnyttjats tio gånger sedan sommaren 2012. Av dessa har förvaltningsdomstolen redan hunnit konstatera att de två första fallen var olagliga. Genom att missbruka paragrafen om exceptionella situationer har bolaget kringgått miljötillståndet och fått affärsverksamheten lönsam.


3) Processen har inte varit under kontroll
Under ett år har sex nödsituationer uppstått på gruvområdet.
Gipsfällningsbassängerna har läckt åren 2008, 2010, 2012 och 2013.
Siffrorna över gruvans vattenbalans har inte getts ut ens till myndigheterna.


4) Processen medför allvarliga risker för miljön
Processen kräver kontinuerlig tillförsel av svavelsyra.
Svavelsyran måste neutraliseras med hjälp av lut som ger upphov till dinatriumsulfat. Företaget klarar inte av att rena det ur avloppvattnet på ett ekonomiskt meningsfullt sätt.


5) Verksamheten har redan förorsakat betydande miljöskador som till en del är oåterkalleliga.
De närmaste sjöarna har försaltats, blivit skiktade och en del av fiskstammarna i dem har dött. Vattnet i dessa sjöar kan inte ens användas som tvättvatten i bastun eller till att vattna blommor.
Halterna av tungmetaller i vattendragen och sedimenten är höga.
På gruvområdet kommer troligtvis gifthalterna i bl.a. andra gipsfällningsbassängerna att förbli höga mycket länge.


6) Många konstruktioner har från första början varit för svaga
Bassängernas bottnar har gett efter, i en del av dem saknas tätningslager av betonit och baskonstruktionerna har varit av dålig kvalitet. Det enda alternativet vore att riva ner de gamla bassängerna och ersätta dem med helt nya.
Dammbassängernas bottnar består endast av jord, vilket medför risker för grundvattnet.


7) Gipsfällningsbassängerna är avstjälpningsplatser för problemavfall, och har planerats helt fel
Bassängernas bottnar uppfyller inte kraven för deponi av problemavfall.
Det hjälper att täcka över bassängerna, men området kommer ändå att förbli giftigt länge.


8) Processen har inte testats tillräckligt mycket genom pilotförsök
Om affärsmodellen vore sund skulle företaget först testa processen med hjälp av flera mindre pilotprojekt. Talvivaara övergick direkt från fältförsök till massproduktion.


9) Processen fungerar helt enkelt inte i det kalla och regniga klimatet i Finland
De metoder som man tagit i bruk i Talvivaara får inte tillåtas någon annanstans. Klimatförändringen medför ökad nederbörd i Finland. På grund av det långa tidsspannet för verksamheten måste man ha beredskap för ökade nederbördsmängder i framtiden.