blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33

Fult spel i skogslagsreformen

21.12.2012 kl. 08:52

EU-parlamentets fiskeutskott på rätt väg

19.12.2012 kl. 12:48

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30

Också tjänstemän skall undvika flygresor

02.05.2012 kl. 08:55

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33
Utnyttjande av slag från reningsverk är en av de frågor som diskuteras när miljöersättningssystemet för jordbruket skall förnyas. Alla stöder kretsloppstänkandet i princip men ingen vill att föroreningar skall spridas på åkrar där man odlar livsmedel.

Priset på konstgödsel skjuter i höjden och allt flera inser att minelralforsforn är en ändlig naturresurs. Senast om några decennier måste näringsämnenas kretslopp vara helt slutet. Det betyder bland annat det kväve- och fosforrika avfallsprodukter som samhället produceras skall föras tillbaka till primärproduktionen, d.v.s. spridas ut på åkrarna.

Kruxet är att avloppsreningsverken få ta emot också annat är rent toalettavfall och potatistvättvatten. Allt som spolas ner i avloppet kommer ut i reningsverksbassängerna. En del av de ämnen som inte bryts ner rinner igenom reningsverket ut i vattendragen, men en hel del bli kvar i slammet. Det är ju det som är poängen med ett reningsverk.

Förutom de värdefulla näringsämnena kväve och fosfor kan alltså slam från reningsverk innehålla skadliga ämnen, både tungmetaller och organiska gifter. Jordbrukare är av förståeliga skäl skeptiska till att sprida ut sådant material på åkrarna. Man vill värna om det finländska jordbrukets rena image.

Att förebygga förorening av avloppsvatten borde lyftas upp till ett centralt miljöpolitiskt mål. Den stora utmaningen är att det kräver engagemang av varenda person som står vid en lavoar eller golvsil. Det räcker med att en person spolar ner farliga ämnen för att slam från tusentals hushåll skall bli obrukbart.

Rent slam är prima jordförbättringsmaterial. Natur och Miljö har föreslagit att man skulle höja vattenavgifterna med en kretsloppspremie, som skulle användas för att förädla det till exempelvis pellets som skulle vara lätta att transportera och utnyttja inom jordbruket. För jordbrukaren borde kretsloppsgödsel inte vara dyrare en konstgödsel.