blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter bjorktrast.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Regnbågens livscykel

25.04.2012 kl. 12:58

Skogslagen skall skydda naturens mångfald

17.04.2012 kl. 15:00

Varje medlem har rösträtt

13.04.2012 kl. 10:58

Regnbågens livscykel

25.04.2012 kl. 12:58
Natur och Miljö och många andra aktörer lyfte på 1980- och 1990-talen upp fiskodlingen upp som ett av de stora hoten mot skärgårdsnaturen. En ny livscykelanalys visar att fiskodlingsbranschen har blivit mycket bättre på miljöhänsyn.

En färsk livscykelanalys av finländsk odlad regnbågsforell visar att odlingens miljöeffekter har minskat under de senaste tio åren. Särskilt glädjande är att utsläppen av näringsämnen som leder till övergödning har minskat med en fjärdedel.

Det är viktigt att komma ihåg, att livscykelanalysen beskriver miljöeffekterna per kg filé. Den här så kallade nominella miljöbelastningen har minskat, men fortfarande sker utsläppen av näringsämnen på vissa begränsade områden ute i skärgården. Stora odlingar inverkar negativt på den lokala vattenmiljön. Ju större produktion, desto större utsläpp, även om utsläppen per producerad kg filé har minskat. Därför är det fortfarande jätteviktigt att miljötillstånden för fiskodlingar granskas noggrannt och att fiskodling placeras på sådana vattenområden där effekten på vattenmiljön hålls på en acceptabel nivå.

Finländsk odlad regnbårdsforell har ett i stort sett ett lika stort kolfotspår (indikator på klimatpåverkan) som norsk odlad lax. Om man enbart fokuserade på koldioxidekvivalenter eller näringsämnesutsläpp skulle vild lax vara det bästa valet, men det är absurt att inte beakta hur hotade de naturliga laxstammarna i Östersjön är.

Forskarna på MTT har också gjort en jämförelsen med andra alternativa proteinkällor för finländska konsumenter. Ur klimatsynvinkel är vegetarisk kost att föredra, men odlad regnbågsforell är lika bra som broiler eller svin.

Natur och Miljö har under 2000-talet med tillfredsställelse följt med hur fiskodlarna har blivit bättre på miljöhänsyn. Det här är ytterligare ett exempel på att det går att förbättra miljöprestanda bara man tar tag i problemen och fokuserar på rätt frågor.